Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.10.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1961 r.

USTAWA
z dnia 16 lutego 1961 r.
o zakresie działania Ministra Kultury i Sztuki.

Art.  1.

Minister Kultury i Sztuki jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie kultury i sztuki.

Art.  2.

Zakres działania Ministra Kultury i Sztuki obejmuje w szczególności sprawy:

1) realizowania państwowej polityki kulturalnej oraz koordynowania działalności urzędów, instytucji państwowych, społecznych i gospodarczych w tej dziedzinie,
2) twórczości artystycznej i opieki nad twórcami oraz popierania społecznej działalności artystycznej,
3) bibliotek i czytelnictwa, muzeów i ochrony zabytków,
4) kształcenia artystycznego oraz studiów kulturalno-oświatowych i bibliotekarskich,
5) przedsiębiorstw i instytucji: artystycznych i widowiskowych, wydawniczych, księgarskich,
6) nagrań fonograficznych, produkcji, rozpowszechniania i wyświetlania filmów oraz produkcji przemysłowej przedsiębiorstw resortu kultury i sztuki - dla potrzeb kinematografii, produkcji instrumentów muzycznych i płyt gramofonowych,
7) przemysłu poligraficznego,
8) współpracy z zagranicą w dziedzinie kultury i sztuki w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych,
9) udzielania na podstawie szczególnych przepisów zezwoleń na prowadzenie działalności w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Kultury i Sztuki.
Art.  3.

Zasady współdziałania Ministra Kultury i Sztuki oraz związków zawodowych w sprawach wymienionych w art. 2 oraz w sprawach objętych statutową działalnością związków zawodowych w zakresie zagadnień kultury określą wspólnie Minister Kultury i Sztuki oraz Prezydium Centralnej Rady Związków Zawodowych.

Art.  4.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Sztuki.

Art.  5.

W ustawie z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 66, poz. 452) skreśla się art. 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 15.

Art.  6.

Tracą moc:

1) dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 września 1944 r. o zakresie działania i organizacji resortu Kultury i Sztuki (Dz. U. Nr 5, poz. 25),
2) dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa (Dz. U. Nr 41, poz. 309).
Art.  7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.