§ 4. - Zakłady aktywności zawodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.242.1776

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2007 r.
§  4.
1.
Po utworzeniu zakładu pracy organizator składa do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o stwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą".
2.
Po stwierdzeniu przez Państwową Inspekcję Pracy spełniania warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy, organizator składa do właściwego wojewody wniosek o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w art. 29 ust. 1 i 1a ustawy.