Zakaz używania francuskiej nazwy regionalnej "Roquefort" dla serów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.83.562

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 października 1938 r.
o zakazie używania francuskiej nazwy regionalnej "Roquefort" dla serów.

Na podstawie art. 4 ust. (3) ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 56, poz. 467) i w myśl postanowienia protokołu podpisania do artykułu 19 traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską z dnia 22 maja 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 423) zarządza się co następuje:
(1)
Nie wolno oznaczać serów, nie pochodzących z Francji, a wytwarzanych lub znajdujących się w handlu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, regionalną nazwą pochodzenia "Roquefort", chronioną prawnie we Francji.
(2)
Zakaz używania francuskiej nazwy regionalnej "Roquefort" obowiązuje nawet wówczas, gdyby zaznaczone było prawdziwe pochodzenie serów lub gdyby nazwie towarzyszyły pewne określenia, że sery te nie są pochodzenia francuskiego lub że są serami tego "typu", "rodzaju", bądź na ten "sposób" wyrabianymi.
(3)
Ochronie podlega francuska nazwa regionalna "Roquefort" zarówno w oryginalnej pisowni francuskiej jak w innej.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie dni 30 od dnia ogłoszenia.