Art. 6. - Zabezpieczenie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.9.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1953 r.
Art.  6.
1.
Kto wbrew przepisom narusza obowiązek racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej albo kto nie stosuje się do zarządzeń, nakazów i zakazów wydanych w tym zakresie, albo uniemożliwia lub utrudnia organom inspekcji energetycznej wykonanie ich uprawnień nadzorczych i kontrolnych, podlega karze grzywny do 1.000 zł.
2.
Orzekanie w sprawach o wykroczenia, określone w ust. 1, następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do jednostek gospodarki uspołecznionej i do ich pracowników w zakresie pracy w tych jednostkach.