§ 2. - Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.655

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2014 r.
§  2. 
Wzory dokumentów stanowiących załączniki nr 12-22 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541, z 2003 r. Nr 9, poz. 106 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 79) mogą być stosowane nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.