Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.655

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Na podstawie art. 67 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór:
1)
zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.
Wzory dokumentów stanowiących załączniki nr 12-22 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541, z 2003 r. Nr 9, poz. 106 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 79) mogą być stosowane nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU ŚWIADCZEŃ Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ RENTY SOCJALNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO I WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO ZWIĄZANEGO Z DOKUMENTEM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU INNEJ WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZAPISANYCH NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB INNYM RACHUNKU ORAZ Z WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA AUTORSKIEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO I PRAWA POKREWNEGO LUB PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ/ ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU POZOSTAŁYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA I ODBIORU RUCHOMOŚCI

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541, z 2003 r. Nr 9, poz. 106 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 79), które w części dotyczącej określenia wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 127 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289).