Wzór wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzór wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w tym ośrodku albo areszcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.533

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzoru wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w tym ośrodku albo areszcie

Na podstawie art. 401 ust. 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:
Wzór wniosku o:
1)
umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie dla cudzoziemców określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

...................................... ..............................., dnia .................

(nazwa organu) (miejscowość) (data)

Egz. nr ....

SĄD REJONOWY

w .....................................

WNIOSEK

O UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU /

O ZASTOSOWANIE ARESZTU DLA CUDZOZIEMCÓW*

Na podstawie art. 401 ust. 2 w związku z art. 398 ust. 1 pkt ..../ Na podstawie art. 401 ust. 2 w związku z art. 399 ust. 1 i art. 398 ust. 1 pkt .....* ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463)

wnoszę

o umieszczenie w strzeżonym ośrodku / zastosowanie aresztu dla cudzoziemców*

w .................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(imię / imiona i nazwisko)

.....................................................................................................................................................................................

(płeć)

.....................................................................................................................................................................................

(imiona rodziców)

.....................................................................................................................................................................................

(data / miejsce / państwo urodzenia)

.....................................................................................................................................................................................

(obywatelstwo)

.....................................................................................................................................................................................

(miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

.....................................................................................................................................................................................

(stałe miejsce zamieszkania za granicą)

wraz z .........................................................................................................................................................................

(imię / imiona i nazwisko małoletniego pozostającego pod opieką)

.....................................................................................................................................................................................

(płeć małoletniego pozostającego pod opieką)

.....................................................................................................................................................................................

(imiona rodziców małoletniego pozostającego pod opieką)

.....................................................................................................................................................................................

(data / miejsce / państwo urodzenia małoletniego pozostającego pod opieką)

na okres .......................................................................................................................................................................

UZASADNIENIE

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe,

podpis osoby upoważnionej)

Otrzymują:

_______________

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

..................................... ..........................., dnia ..........................

(nazwa organu) (miejscowość) (data)

Egz. nr ....

..............................................

(sygnatura postanowienia)*

SĄD REJONOWY

w .....................................

WNIOSEK

O PRZEDŁUŻENIE OKRESU POBYTU CUDZOZIEMCA

W STRZEŻONYM OŚRODKU / ARESZCIE DLA CUDZOZIEMCÓW**

Na podstawie art. 403 ust. 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463)

wnoszę

o przedłużenie okresu pobytu w strzeżonym ośrodku / areszcie dla cudzoziemców**

w .................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(imię / imiona i nazwisko)

.....................................................................................................................................................................................

(płeć)

.....................................................................................................................................................................................

(imiona rodziców)

.....................................................................................................................................................................................

(data / miejsce / państwo urodzenia)

.....................................................................................................................................................................................

(obywatelstwo)

wraz z .........................................................................................................................................................................

(imię / imiona i nazwisko małoletniego pozostającego pod opieką)

.....................................................................................................................................................................................

(płeć małoletniego pozostającego pod opieką)

.....................................................................................................................................................................................

(imiona rodziców małoletniego pozostającego pod opieką)

.....................................................................................................................................................................................

(data / miejsce / państwo urodzenia małoletniego pozostającego pod opieką)

na okres .......................................................................................................................................................................

UZASADNIENIE

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe,

podpis osoby upoważnionej)

Otrzymują:

_________________

* Wpisać sygnaturę postanowienia o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku / areszcie dla cudzoziemców, o przedłużeniu okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku / areszcie dla cudzoziemców - w przypadku kolejnego wniosku.

** Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).