Wzór wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzór wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.680

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzoru wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie

Na podstawie art. 401 ust. 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) zarządza się, co następuje:
Wzór wniosku o:
1)
umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie dla cudzoziemców jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Wnioski, o których mowa w § 1, złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia według dotychczasowych wzorów zachowują ważność.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzoru wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w tym ośrodku albo areszcie (Dz. U. poz. 533).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU/ O ZASTOSOWANIE ARESZTU DLA CUDZOZIEMCÓW**

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE OKRESU POBYTU CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU/ARESZCIE DLA CUDZOZIEMCÓW***

wzór
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).