§ 4. - Wzór wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzór wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.680

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 kwietnia 2019 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.