§ 3. - Wzór wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzór wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.680

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 kwietnia 2019 r.
§  3. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzoru wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w tym ośrodku albo areszcie (Dz. U. poz. 533).