Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.48.456

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Chów i hodowla ryb"

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Chów i hodowla ryb", stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

UMOWA NR.........

O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

zawarta w dniu ........ 200..... r. w ............. między:

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą

w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, zwaną dalej "Agencją",

reprezentowaną przez:

...........................................................,

działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji z

dnia ........................ nr ...........................

a

............................................................

(imię i nazwisko/nazwa beneficjenta)

............................................................

............................................................

zamieszkałym(-ą)/z siedzibą1)

............................................................

(miejsce zamieszkania i adres/siedziba i adres beneficjenta)

............................................................

............................................................

NIP ..................................

REGON1) ..............................

PESEL1), 2) ..........................

legitymującym(-ą) się1) .....................................,

(nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)

zwanym(-ą) dalej "beneficjentem",

reprezentowanym przez:1)

............................................................

(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres/nazwa,

siedziba i adres podmiotu reprezentującego beneficjenta)

............................................................

............................................................

§  1. Określenia użyte w umowie oznaczają:

1) Program - Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. Nr 197, poz. 2027);

2) Uzupełnienie Programu - Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. Nr 207, poz. 2116);

3) pomoc finansowa - zwrot części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację projektu;

4) projekt - przedsięwzięcie realizowane w zakresie działania "Chów i hodowla ryb";

5) oddział regionalny - oddział regionalny Agencji właściwy ze względu na miejsce realizacji projektu;

6) kosztorys wykonawczy - dokument sporządzony przez beneficjenta według instrukcji opracowanej przez Agencję, określający wartość wykonanych robót budowlanych oraz prac konstrukcyjnych wykazanych w kosztorysie inwestorskim, których wykonanie zostało potwierdzone w protokole odbioru.

§  2. Umowa określa prawa i obowiązki stron wynikające z udzielenia przez Agencję na rzecz beneficjenta pomocy finansowej w ramach Programu i Uzupełnienia Programu w zakresie:

1) priorytetu "Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe";

2) działania "Chów i hodowla ryb";

3) operacji ................................. .

§  3.
1. Agencja udzieli beneficjentowi, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr ................. i na warunkach określonych w niniejszej umowie, pomocy finansowej w wysokości ............................................................ zł (słownie ....................................................................................................................................... złotych),

w tym:

1) publiczne środki krajowe .................................................................................................. zł

(słownie .................................................................................................................. złotych);

2) publiczne środki wspólnotowe .......................................................................................... zł

(słownie .................................................................................................................. złotych).

2. Pomoc finansowa będzie udzielona:1)
1) jednorazowo - w wysokości, o której mowa w ust. 1;
2) w dwóch ratach:
a) pierwsza rata w wysokości ............................................................................................ zł

(słownie ............................................................................................................ złotych),

stanowiąca ..........% kwoty, o której mowa w ust. 1,

b) druga rata w wysokości ................................................................................................. zł

(słownie ............................................................................................................. złotych),

stanowiąca ......................... % kwoty, o której mowa w ust. 1.

§  4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu .................................................

...............................................................................................................................................,

(numer i tytuł projektu)

objętego wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr ..........., do dnia .................... 200 ........ r., zgodnie z Programem, Uzupełnieniem Programu oraz przepisami dotyczącymi warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

§  5. Beneficjent zobowiązuje się ponadto do:1)
1) niekorzystania z innej pomocy finansowej ze środków publicznych na realizację projektu określonego w niniejszej umowie;
2) przechowywania oryginałów dokumentów związanych z realizacją projektu przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję ostatniej płatności;
3) umożliwienia dokonania kontroli dokumentów lub kontroli w miejscu realizacji projektu, przez upoważnionych przedstawicieli Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, urzędów kontroli skarbowej oraz innych organów kontroli krajowej i Unii Europejskiej, przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję ostatniej płatności;
4) przekazywania Agencji:
a) ogłoszenia o zamówieniu publicznym udzielanym w ramach realizacji projektu,
b) informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu przed zawarciem umów z wykonawcą,
c) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów dotyczących projektu oraz umów zawartych z wykonawcą - niezwłocznie po podpisaniu tych umów.
§  6.
1. W przypadku gdy beneficjent przy realizacji projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), a udział środków publicznych w koszcie zadania realizowanego w ramach projektu przekracza równowartość w złotych kwoty 100.000 euro, liczonej według kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania, polegającego na:
1) zaproszeniu podmiotów zainteresowanych realizacją zadania do składania ofert albo
2) zaproszeniu podmiotów zainteresowanych realizacją zadania do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, negocjowaniu warunków umowy w sprawie realizacji zadania z wybranymi podmiotami, które spełniają warunki udziału w postępowaniu, a następnie zaproszeniu ich do składania ofert

- zwanego dalej "postępowaniem".

2. W ramach prowadzonego postępowania beneficjent zobowiązuje się do:
1) zamieszczenia ogłoszenia o przeprowadzanym postępowaniu w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, w swojej siedzibie - w miejscu publicznie dostępnym oraz na swojej stronie internetowej, jeżeli posiada taką stronę;
2) przyjmowania i otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, lub przyjmowania i otwarcia ofert w terminie i miejscu określonym w zaproszeniu do składania ofert;
3) otwarcia ofert:
a) w sposób jawny,
b) bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia; oferty pozostają zamknięte do czasu upływu terminu wskazanego w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, lub zaproszeniu do składania ofert;
4) podania, podczas otwarcia ofert, nazw i adresów oferentów oraz informacji dotyczących cen i terminów wykonania zadania, a także umożliwienia wszystkim zainteresowanym zapoznanie się ze złożonymi ofertami, z zastrzeżeniem pkt 7;
5) niedyskryminowania i niepreferowania żadnego z oferentów - wszystkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z postępowaniem beneficjent przekazuje oferentom na równych zasadach; wszystkie oferty złożone w terminie muszą być rozpoznane; składanie ofert powinno odbywać się w sposób nieutrudniający równego dostępu oferentów do zadania;
6) stosowania oznaczenia towarów lub usług niewprowadzającego w błąd oraz określenia przedmiotu zadania lub warunków udziału w postępowaniu w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji, w szczególności przez niewskazywanie znaków towarowych i dopuszczenie możliwości składania ofert równoważnych;
7) nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oferenta w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli oferent, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;
8) powiadomienia wszystkich oferentów o wyborze oferty najkorzystniejszej;
9) zawarcia umowy z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres beneficjenta;
2) określenie przedmiotu oraz zakresu lub wielkości zadania, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
3) termin wykonania zadania;
4) miejsce i termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5) miejsce i termin otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6) opis warunków udziału w postępowaniu;
7) kryteria oceny ofert.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 4:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o przeprowadzanym postępowaniu w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż:
a) 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim - dla wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) 15 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert - dla ofert składanych po przeprowadzeniu negocjacji co do warunków umowy.
5. Beneficjent zobowiązuje się do:
1) dokumentowania czynności związanych z przeprowadzanym postępowaniem;
2) przekazywania Agencji:
a) ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
b) informacji o wyniku przeprowadzonego postępowania - przed zawarciem umów z oferentem,
c) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów dotyczących przeprowadzonego postępowania oraz umów zawartych z oferentem - niezwłocznie po podpisaniu tych umów.
§  7. Beneficjent składa w dniu zawarcia umowy pisemne oświadczenie:1)

1) że nie został wykluczony od otrzymania pomocy finansowej w ramach umowy stosownie do art. 30d ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

2) małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy/ beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ beneficjenta o ustanowionej rozdzielności majątkowej;

3) współwłaściciela (-li) o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;

4) małżonka (-ów) współwłaściciela (-li) o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy/ współwłaściciela (-li) o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ współwłaściciela (-li) o ustanowionej rozdzielności majątkowej.

§  8.
1. Beneficjent zobowiązuje się złożyć wniosek o płatność w oddziale regionalnym:1)
1) w przypadku płatności jednorazowej - w terminie do dnia ........................; 3)
2) w przypadku płatności udzielanej w ratach:
a) po zakończeniu realizacji pierwszego etapu projektu - w terminie do dnia ....................................................,
b) po zakończeniu realizacji całego projektu - w terminie do dnia ................................................. .3)
2. Beneficjent zobowiązuje się dołączyć do wniosku o płatność:1)
1) protokół odbioru potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestycyjnego;
2) kosztorys wykonawczy;
3) oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług, stanowiące załącznik do umowy, w przypadku gdy zamierza zaliczyć ten podatek do kosztów kwalifikowalnych, a nie może go odzyskać.
§  9.
1. Wypłata pomocy finansowej zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta we wniosku o płatność - w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia przez beneficjenta poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.
2. W przypadku wystąpienia opóźnienia w otrzymaniu przez Agencję środków finansowych, uniemożliwiającego wypłatę pomocy finansowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja dokona wypłaty pomocy finansowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.
3. Jeżeli po zawarciu umowy zostaną ujawnione okoliczności wskazujące, że beneficjent nie spełnia warunków do przyznania pomocy finansowej lub przysługuje mu pomoc finansowa w innej wysokości, wypłatę pomocy finansowej wstrzymuje się do czasu wyjaśnienia tych okoliczności.
§  10.
1. Pomoc finansowa nie zostanie wypłacona beneficjentowi w przypadku:1)
1) niewypełnienia co najmniej jednego z zobowiązań, o których mowa w § 4, § 5 pkt 1 i 4 oraz § 6, lub
2) niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym co najmniej jednego z oświadczeń, o którym mowa w § 7, lub
3) niezłożenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1, lub
4) naruszenia przez beneficjenta przy realizacji projektu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, lub
5) złożenia podrobionych, przerobionych, stwierdzających nieprawdę lub nierzetelnych dokumentów mających wpływ na przyznanie pomocy finansowej, lub
6) jeżeli w wyniku wyjaśnienia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 3, zostało potwierdzone, że beneficjent nie spełnia warunków do przyznania pomocy finansowej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja wypowiada umowę.
§  11.
1. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu pomocy finansowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłacenia przez Agencję pomocy finansowej beneficjentowi, w przypadku:1)
1) niewypełnienia co najmniej jednego z zobowiązań, o których mowa w § 5, § 6 oraz § 13 ust. 5, lub
2) stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w § 5 pkt 3, niezgodności między złożonym przez beneficjenta wnioskiem o płatność a zrealizowanym projektem, lub
3) złożenia podrobionych, przerobionych, stwierdzających nieprawdę lub nierzetelnych dokumentów mających wpływ na przyznanie pomocy finansowej, lub
4) niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym co najmniej jednego z oświadczeń, o którym mowa w § 7, lub
5) zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem 5 lat od dnia podpisania niniejszej umowy na nabytym gruncie, w budynku lub w budowli lub w miejscu, którego dotyczy prawo do dysponowania gruntem, budynkiem lub budowlą; warunek ten dotyczy także następcy prawnego beneficjenta.
2. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu pomocy finansowej - w części poniesionego przy realizacji projektu podatku od towaru i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające mu odzyskanie tego podatku.1)
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Agencja wypowiada umowę i wzywa beneficjenta do zwrotu kwoty wypłaconej pomocy finansowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłacenia przez Agencję pomocy finansowej beneficjentowi do dnia dokonania zwrotu środków nienależnie wypłaconych na rachunek Agencji podany w wezwaniu do zapłaty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania.
§  12. Rozwiązanie umowy następuje z dniem doręczenia wypowiedzenia umowy.
§  13.
1. Prawnym zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie są:1)
1) weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową;4)
2) weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową oraz:5)
a) gwarancja ubezpieczeniowa albo
b) gwarancja bankowa, albo
c) hipoteka, albo
d) złożone przed notariuszem oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
2. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, są ustanawiane przez beneficjenta najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3. Deklarację wekslową, o której mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu przekazanym przez Agencję wraz z projektem umowy.
4. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są składane przez beneficjenta w oddziale regionalnym i podpisywane w obecności upoważnionego pracownika Agencji.
5. Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję ostatniej płatności.
6. W przypadku należytego wypełnienia przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie Agencja zwraca beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, po upływie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję ostatniej płatności.
7. Agencja zwraca niezwłocznie beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:
1) niedokonania wypłaty pomocy finansowej;
2) zwrotu przez beneficjenta otrzymanej pomocy finansowej wraz z odsetkami.
§  14. Beneficjent wyraża zgodę na udostępnianie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy.
§  15.
1. Strony zobowiązują się do powoływania się w prowadzonej przez nie korespondencji, w sprawach dotyczących pomocy finansowej w ramach umowy, na numer umowy.
2. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do oddziału regionalnego pisemnej informacji o zmianie swoich danych osobowych.
3. W przypadku gdy beneficjent nie powiadomił oddziału regionalnego o zmianie swoich danych osobowych, wszelką korespondencję wysyłaną przez Agencję zgodnie z posiadanymi przez nią danymi strony uznają za doręczoną.
§  16.
1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron.
2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§  17. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Agencji.
§  18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264);
4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206);
7) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. Nr 197, poz. 2027);
8) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. Nr 207, poz. 2116);
9) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. Nr 213, poz. 2163);
10) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206);
11) rozporządzenia 1260/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, z późn. zm.);
12) rozporządzenia 1263/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, z późn. zm.);
13) rozporządzenia 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. określającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 337 z 30.12.1999, z późn. zm.).
§  19. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje beneficjent, dwa otrzymuje Agencja.

................. .....................

AGENCJA BENEFICJENT

Załącznik do umowy nr ..........

z dnia .........................

................................

miejsce i data

...............................

imię, nazwisko i adres/nazwa,

siedziba i adres beneficjenta

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU

OD TOWARÓW I USŁUG

W związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy finansowej

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i

przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie priorytetu

"Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb,

rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny,

rybołówstwo śródlądowe", działania "Chów i hodowla ryb",

operacji ........................, na realizację projektu

.........................................................

(numer i tytuł projektu)

oświadczam, że realizując ten projekt nie mogę odzyskać w

żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i

usług, którego wysokość została ujęta w kwocie przyznanej

pomocy finansowej określonej w umowie nr .............. z

dnia ..................................... .

..............................

(data i podpis beneficjenta)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnia się w przypadku osoby, której nadano numer PESEL.

3) Wskazana data nie może być datą późniejszą niż dzień 30 września 2008 r.

4) W przypadku udzielenia pomocy finansowej w wysokości do 1 mln zł.

5) W przypadku udzielenia pomocy finansowej w wysokości powyżej 1 mln zł.