Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.207.2116

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 7 września 2004 r.
w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:
§  1. Przyjmuje się Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Załącznik do rozporządzenia jest zawarty w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. (Dz.U.07.103.712) zmieniającego nin. rozporządzenie nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanego rozporządzenia zmieniającego.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2008 r. (Dz.U.08.149.942) zmieniającego nin. rozporządzenie nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanego rozporządzenia zmieniającego.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. (Dz.U.09.85.718) zmieniającego nin. rozporządzenie nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanego rozporządzenia zmieniającego.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.102.846) zmieniającego nin. rozporządzenie nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanego rozporządzenia zmieniającego.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  1

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

SPIS TREŚCI

Wstęp

tekst

1. Strategia rozwoju i restrukturyzacji sektora

1.1. Cel główny

1.2. Cele szczegółowe

1.2.1. Rybołówstwo morskie

1.2.2. Rybołówstwo przybrzeżne

1.2.3. Porty i przystanie rybackie

1.2.4. Rybactwo śródlądowe

1.2.4.1. Rybołówstwo śródlądowe

1.2.4.2. Chów i hodowla ryb

1.2.5. Przetwórstwo i rynek rybny

1.3. Spójność z politykami Unii Europejskiej

1.3.1. Ochrona środowiska

1.3.2. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn

tekst

2. Ocena ex ante

2.1. Uwagi ogólne

2.1.1. Zgodność z regulacjami dotyczącymi funduszy strukturalnych

2.1.2. Uwzględnienie strategii rozwoju sektora

2.1.3. Spójność Programu i Uzupełnienia Programu

2.1.4. Jakość proponowanego systemu wdrażania Programu

2.2. Zewnętrzna zgodność Programu i Uzupełnienia Programu

2.2.1. Spójność z politykami Unii Europejskiej

2.2.2. Spójność z polskimi programami rozwoju

2.3. Podsumowanie

tekst

3. Opis priorytetów i działań

3.1. Priorytet 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów

3.1.1. Działanie 1.1. Złomowanie statków rybackich

3.1.2. Działanie 1.2. Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia

3.1.2.1. Operacja 1.2.1. Przeniesienie własności statku rybackiego do kraju trzeciego

3.1.2.2. Operacja 1.2.2. Zmiana przeznaczenia statku rybackiego

3.1.3. Działanie 1.3. Wspólne przedsięwzięcia

tekst

3.2. Priorytet 2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej

3.2.1. Działanie 2.1. Budowa nowych statków rybackich

3.2.2. Działanie 2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich

3.2.3. Działanie 2.3. Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową

tekst

3.3. Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

3.3.1. Działanie 3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych

3.3.2. Działanie 3.2. Chów i hodowla ryb

3.3.2.1. Operacja 3.2.1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych w chowie i hodowli ryb

3.3.2.2. Operacja 3.2.2. Modernizacja istniejących obiektów chowu i hodowli ryb (bez zwiększenia ich zdolności produkcyjnych

3.3.3. Działanie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa

3.3.3.1. Operacja 3.3.1. Budowa urządzeń portowych lub rozbudowa istniejących urządzeń

3.3.3.2. Operacja 3.3.2. Modernizacja istniejących urządzeń portowych bez zwiększenia zdolności przeładunkowych

3.3.4. Działanie 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny

3.3.4.1. Operacja 3.4.1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych (budowa zakładów przetwórczych lub inwestycje w istniejących zakładach przetwórczych)

3.3.4.2. Operacja 3.4.2. Modernizacja istniejących zakładów przetwórczych bez zwiększenia zdolności produkcyjnych

3.3.4.3. Operacja 3.4.3. Budowa obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych

3.3.4.4. Operacja 3.4.4. Modernizacja istniejących obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych

3.3.5. Działanie 3.5. Rybołówstwo śródlądowe

3.3.5.1. Operacja 3.5.1. Budowa łodzi rybackiej

3.3.5.2. Operacja 3.5.2. Modernizacja łodzi rybackiej

3.3.5.3. Operacja 3.5.3. Inne środki wspomagające rybołówstwo śródlądowe

3.3.6. Wskaźniki monitorowania dla Priorytetu 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

tekst

3.4. Priorytet 4. Inne działania

3.4.1. Działanie 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne

3.4.2. Działanie 4.2. Działania społeczno-ekonomiczne

3.4.2.1. Operacja 4.2.1. Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka

3.4.2.2. Operacja 4.2.2. Utrata miejsca pracy na statku rybackim

3.4.2.3. Operacja 4.2.3. Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich okołorybackiej działalności gospodarczej

3.4.2.4. Operacja 4.2.4. Nabycie własności statku rybackiego

3.4.3. Działanie 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne

3.4.3.1. Operacja 4.3.1 Kampanie promocyjne produktów rybnych

3.4.3.2. Operacja 4.3.2. Udział w targach handlowych

3.4.3.3. Operacja 4.3.3. Badania rynku rybnego

3.4.3.4. Operacja 4.3.4. Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych

3.4.3.5. Operacja 4.3.5. Certyfikowanie i znakowanie produktów rybnych

3.4.4. Działanie 4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego

3.4.4.1. Operacja 4.4.1. Zakładanie organizacji producentów rybnych

3.4.4.2. Operacja 4.4.2. Działalność organizacji producentów rybnych w celu poprawy jakości

3.4.4.3. Operacja 4.4.3. Inne operacje wśród uczestników obrotu rynkowego

3.4.5. Działanie 4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe

3.4.5.1. Operacja 4.5.1. Okresowe zawieszenie działalności w przypadku nadzwyczajnych okoliczności

3.4.5.2. Operacja 4.5.2. Okresowe zaprzestanie działalności w związku z nieodnowieniem albo zawieszeniem porozumienia rybołówczego

3.4.5.3. Operacja 4.5.3. Okresowe zawieszenie działalności w celu umożliwienia odnowy zasobów

3.4.5.4. Operacja 4.5.4. Rekompensaty finansowe w przypadku wprowadzenia ograniczeń technicznych

3.4.6. Działanie 4.6. Działania innowacyjne i inne

3.4.6.1. Operacja 4.6.1. Projekty pilotażowe i prezentacje

3.4.7. Wskaźniki monitorowania dla Priorytetu 4. Inne działania

tekst

3.5. Priorytet 5. Pomoc techniczna

3.5.1. Działanie 5.1. Pomoc techniczna

3.5.1.1. Operacja 5.1.1. Zarządzanie i wdrażanie Programu

3.5.1.2. Operacja 5.1.2. Prace studyjne (w tym ewaluacje nieobjęte operacją Zarządzanie i wdrażanie Programu)

3.5.1.3. Operacja 5.1.3. Wymiana doświadczeń, popularyzacja

3.5.1.4. Operacja 5.1.4. Inne środki pomocy technicznej

tekst

4. Plan finansowy

tekst

5. Zarządzanie finansowe i kontrola

5.1. Instytucja płatnicza

5.2. Jednostka monitorująco-kontrolna

5.3. Instytucja zarządzająca

5.4. Instytucja wdrażająca

5.5. Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych

5.6. Urzędy kontroli skarbowej

5.7. Kontrola Programu

tekst

6. Zbieranie, przetwarzanie i elektroniczne przekazywanie danych

tekst

7. Wprowadzanie zmian do Uzupełnienia Programu

tekst

8. Promocja

8.1. Plan promocji

8.2. Narzędzia realizacji planu promocji

tekst

Załącznik nr 1 - Zasady kwalifikacji wydatków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

tekst

Załącznik nr 2 - Zasady wyboru projektów

tekst

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 maja 2007 r. (Dz.U.07.103.712) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 czerwca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 lipca 2008 r. (Dz.U.08.149.942) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 maja 2009 r. (Dz.U.09.85.718) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 2009 r

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.102.846) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2009 r..

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.