Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.872

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzoru świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej 2

Na podstawie art. 26 ust. 13 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 767 i 798) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ŚWIADECTWO UZYSKANIA POZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZYWOZOWEJ NR ...

ŚWIADECTWO UZYSKANIA POZWOLENIA NA WYKONYWANIE

DZIAŁALNOŚCI PRZYWOZOWEJ NR .....

1. Dane banku tkanek i komórek prowadzącego działalność przywozową

1.1

Nazwa (firma)

1.2

Europejski kod banku

tkanek i komórek

1.3

Adres siedziby

1.4

Adres miejsca odbioru

tkanek lub komórek*

1.5

Numer telefonu

1.6

Adres poczty

elektronicznej

1.7

Adres strony

internetowej

2. Zakres działalności przywozowej

2.1

Rodzaj przywożonych

tkanek lub komórek

Czynności podejmowane

przez dostawcę z państwa

trzeciego lub

podwykonawcę**

Status pozwolenia***

Pobieranie

Testowanie

Przetwarzanie

Konserwowanie

Przechowywanie

2.2

Nazwa przywożonych

tkanek lub komórek

2.3

Warunki, którym

podlega przywóz****

2.4

Państwo trzecie, w

którym dokonano

pobrania

2.5

Państwo trzecie, w

którym dokonano

czynności innych niż

pobranie

2.6

Nazwa dostawcy i

państwo trzecie, z

którego ma nastąpić

przywóz

2.7

Państwo członkowskie

Unii Europejskiej, w

którym ma nastąpić

dystrybucja****

3. Pozwolenie Ministra Zdrowia

3.1

Numer pozwolenia

3.2

Podstawa prawna

wydania pozwolenia

3.3

Data wygaśnięcia

pozwolenia

3.4

Liczba pozwoleń

udzielonych

dotychczas bankowi

tkanek i komórek

3.5

Nazwa organu

udzielającego

pozwolenia

3.6

Imię i nazwisko

urzędnika

odpowiedzialnego za

wydanie pozwolenia

3.7

Data wydania

pozwolenia

3.8

Pieczęć organu

wydającego

pozwolenie i podpis

urzędnika

odpowiedzialnego za

wydanie pozwolenia

* Jeżeli różni się od adresu siedziby banku tkanek i komórek.

** Stosuje się następujące oznaczenia: dla dostawcy z państwa trzeciego: DP3, dla

podwykonawcy dostawcy z państwa trzeciego: PW.

*** Stosuje się następujące oznaczenia: G - pozwolenie przyznane, S - pozwolenie

zawieszone, R - pozwolenie odwołane, C - zaprzestanie działalności przywozowej.

**** Jeżeli dotyczy.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji (UE) 2015/566 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2004/23/WE w odniesieniu do procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek (Dz. Urz. UE L 93 z 09.04.2015, str. 56).