§ 2. - Wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. - Dz.U.2006.189.1393 - OpenLEX

§ 2. - Wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.189.1393

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2006 r.
§  2.
1.
Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.
2.
Legitymację wystawia się na:
1)
okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego;
2)
czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.