Wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.189.1393

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
1.
Legitymacja służbowa nauczyciela, zwana dalej "legitymacją", potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
2.
Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.
1.
Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.
2.
Legitymację wystawia się na:
1)
okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego;
2)
czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.
1.
Dyrektor szkoły wydaje nową legitymację w przypadku:
1)
utraty dotychczasowej legitymacji;
2)
zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela bądź zmiany nazwy pracodawcy;
3)
uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela;
4)
upływu terminu ważności legitymacji.
2.
Nauczyciel, który po otrzymaniu nowej legitymacji odzyskał utraconą legitymację, niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi szkoły.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2, dyrektor szkoły stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji. Stwierdzenia nieważności legitymacji dokonuje się poprzez jej przecięcie.
1.
Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły anuluje legitymację poprzez obcięcie jednego z rogów legitymacji i zachowuje ją w aktach osobowych nauczyciela.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA

wzór

Opis:

1. Blankiet legitymacji wykonany jest z wielowarstwowej karty laminowanej o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810.

2. Poddruk blankietu legitymacji wykonany w technice offsetowej w standardzie 5 + 4 (CMYK i Pantone 286 na stronie 1 karty oraz CMYK na stronie 2). W procesie zadrukowywania blankietu (poddruk offsetowy) nanoszone są następujące elementy:

1) tło z elementami grafiki w kolorach CMYK;

2) elementy zabezpieczające wykonane techniką giloszową, z liniami pozytywowymi w kolorze Pantone 286 i negatywowymi białymi, o grubości 0,25 pkt;

3) napis: "LEGITYMACJASŁUŻBOWANAUCZYCIELA" wykonany w technice mikrodruku, na całej długości karty, na białym pasku o szerokości 0,4 mm przebiegającym poziomo w odległości 4,5 mm od dolnej krawędzi legitymacji, krojem ArialCE o wielkości 0,8 pkt, w kolorze Pantone 286;

4) godło państwowe o wysokości 8,2 mm i napis "Rzeczpospolita Polska" w dwóch wierszach, wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 4,5 pkt, w kolorze czarnym;

5) napisy na stronie:

a) 1:

- "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA" wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze białym (z czarnym cieniem przesuniętym względem napisu o 0,18 mm w prawo i w dół),

- "TEACHER IDENTITY CARD" wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 6 pkt, w kolorze białym (z czarnym cieniem przesuniętym względem napisu o 0,18 mm w prawo i w dół),

- "NAZWISKO/SURNAME", "IMIONA/NAMES", "PODPIS POSIADACZA/HOLDER SIGNATURE", wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 3 pkt, w kolorze czarnym,

b) 2, wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 3 pkt, w kolorze czarnym:

- "NAZWA PRACODAWCY/EMPLOYER NAME",

- "LEGITYMACJA WAŻNA DO/EXPIRY DATE";

6) biały obszar przeznaczony na zdjęcie posiadacza legitymacji, o wymiarach 20 x 25 mm w odległości 3 mm od prawego brzegu karty i 9 mm od dolnego brzegu karty.

3. W procesie personalizacji legitymacji nanoszone są następujące dane:

1) na stronie 1:

a) kolorowe zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi,

b) nazwisko w dwóch wierszach do 14 znaków każdy oraz imię w dwóch wierszach do 14 znaków każdy, wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja "LITERY DUŻE",

c) podpis posiadacza;

2) na stronie 2, krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym:

a) nazwa pracodawcy, w czterech wierszach do 30 znaków każdy, notacja "LITERY DUŻE",

b) data ważności legitymacji w formacie ddmmrrrr.