§ 2. - Wzór ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1300

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 2016 r.
§  2. 
1. 
Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.