Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1391

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie wzoru karty kombatanta i wniosku o jej wydanie oraz trybu jej wydawania i zwrotu

Na podstawie art. 204 ust. 7 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór oraz tryb wydawania karty kombatanta członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zasady nadawania numerów wydawanym kartom kombatanta;
3) tryb postępowania w sprawie zwrotu karty kombatanta;
4) wzór wniosku o wydanie karty kombatanta.
§  2. 
1.  Kartę kombatanta wydaje się na wniosek członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej złożony w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwanym dalej "Urzędem".
2.  Wzór wniosku o wydanie karty kombatanta określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje kartę kombatanta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.
2.  W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3.  Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
§  4. 
1.  W przypadku spełnienia przez wnioskodawcę warunków do otrzymania karty kombatanta - Urząd uzupełnia blankiet karty kombatanta, nadaje karcie kombatanta numer oraz dokonuje jej zabezpieczenia przez naniesienie hologramu i laminowanie.
2.  Wydawanym kartom kombatanta nadaje się kolejne numery odpowiadające kolejności ich wydania.
3.  Wydanie karty kombatanta oraz jej numer odnotowuje się w elektronicznym systemie ewidencyjnym prowadzonym przez Urząd.
§  5. 
1.  W przypadku:
1) zniszczenia lub utraty karty kombatanta albo
2) zaistnienia innych uzasadnionych przyczyn

- na wniosek członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej jest wydawana nowa karta kombatanta. Przepisy § 4 ust. 2 i 3 stosuje się.

2.  Do wniosku o wydanie karty kombatanta składanego w przypadkach, o których mowa w ust. 1, członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej dołącza odpowiednio oświadczenie o zniszczeniu lub utracie uprzednio wydanej karty kombatanta oraz zniszczoną kartę kombatanta albo oświadczenie wskazujące przyczyny uzasadniające wydanie nowej karty kombatanta.
§  6. 
1.  Kartę kombatanta przesyła się na adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji podany we wniosku.
2.  Na żądanie członka Korpusu Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej karta kombatanta może być odebrana osobiście lub przez osobę upoważnioną do jej odbioru, po przedstawieniu do wglądu:
1) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość członka korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku odbioru osobistego;
2) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty kombatanta udzielonego przez członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku odbioru przez osobę upoważnioną.
3.  W przypadku odbioru osobistego lub przez osobę upoważnioną, osoba odbierająca kartę kombatanta potwierdza jej odbiór własnoręcznym i czytelnym podpisem.
4.  Warunkiem wydania nowej karty kombatanta w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, jest dokonanie zwrotu posiadanej karty kombatanta do Urzędu.
§  7. 
1.  W przypadku zwrotu karty kombatanta Urząd dokonuje jej zniszczenia w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartych na niej informacji.
2.  Zniszczenie karty kombatanta odnotowuje się w elektronicznym systemie ewidencyjnym prowadzonym przez Urząd.
§  8.  Wzór karty kombatanta określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wniosek o wydanie karty kombatanta dla członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA KOMBATANTA nr ...

Awers

wzór

Rewers

wzór

Karta w układzie poziomym, w kształcie prostokąta o wymiarach 148 mm x 105 mm, zadrukowana dwustronnie, laminowana.

Awers karty kombatanta

Tło w kolorze niebieskim, z przejściem tonalnym od koloru ciemnoniebieskiego przy krawędzi lewej do koloru niebieskiego przy krawędzi prawej.

Przy krawędzi górnej napis "KARTA KOMBATANTA nr" czcionką koloru białego wraz z polem na wpisanie numeru karty.

Poniżej napis czcionką koloru czarnego na polu koloru szarego "Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej legitymujący się kartą kombatanta kierujący pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą lub kierujący pojazdem, który przewozi członka Korpusu legitymującego się kartą kombatanta, mogą nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, na zasadach określonych dla osoby niepełnosprawnej legitymującej się kartą parkingową.".

Poniżej:

- przy krawędzi lewej wizerunek odznaki pamiątkowej "Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny",

- przy krawędzi prawej pole na umieszczenie hologramu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, poniżej napis "Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych" czcionką koloru białego, poniżej miejsce na faksymile podpisu organu.

Rewers karty kombatanta

Tło białe z giloszem koloru niebieskiego.

Przy krawędzi górnej umieszczony centralnie wizerunek odznaki pamiątkowej "Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny".

Poniżej, przy krawędzi lewej napis czcionką koloru czarnego "imię i nazwisko:".

Poniżej, przy krawędzi lewej napis czcionką koloru czarnego "data urodzenia:".

Przy krawędzi dolnej napis czcionką koloru czarnego "Korzystając z karty kombatanta, należy umieścić ją za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób eksponujący numer karty.".

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1054).