§ 7a. - Wzór i sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.23.126

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1990 r.
§  7a. 2
Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące rejestracji stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do rejestracji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia, o których mowa w art. 17 ust. 1a ustawy, z tym że w księdze rejestrowej, określonej w § 4, wpisuje się:
-
w rubryce trzeciej - nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej,
-
w rubryce czwartej - teren działania jednostki organizacyjnej,
-
w rubryce ósmej - sposób reprezentowania jednostki organizacyjnej i zaciągania zobowiązań majątkowych.
2 § 7a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.87.507) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 1990 r.