Wzór i sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.23.126

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 kwietnia 1989 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104) zarządza się, co następuje:
Rejestr stowarzyszeń, zwany dalej "rejestrem", prowadzony dla rejestrowania stowarzyszeń i związków stowarzyszeń tworzonych na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104), zwanej dalej "ustawą", składa się z dwóch działów:
1) 1
działu A, do którego wpisuje się stowarzyszenia oraz terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia, o których mowa w art. 17 ust. 1a ustawy,
2)
działu B, do którego wpisuje się związki stowarzyszeń.
Dla każdego działu rejestru prowadzi się oddzielną księgę rejestrową według ustalonego wzoru.
1.
Dla każdego stowarzyszenia (związku stowarzyszeń) prowadzi się oddzielne akta rejestrowe, obejmujące akta postępowania o zarejestrowanie oraz dołączane sukcesywnie akta postępowań w sprawach o dokonanie dalszych wpisów w rejestrze, a także wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisów.
2.
Do akt rejestrowych stowarzyszenia (związku stowarzyszeń) dołącza się również akta spraw rozpoznanych przez sąd na podstawie art. 26, 29, 30 i 31 ustawy.
1.
Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:
-
rubryka pierwsza - liczba porządkowa wpisu,
-
rubryka druga - data wpisu,
-
rubryka trzecia - nazwa, siedziba i adres stowarzyszenia,
-
rubryka czwarta - teren działania stowarzyszenia, dane o uprawnieniu do tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych,
-
rubryka piąta - cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji,
-
rubryka szósta - imiona i nazwiska członków komitetu założycielskiego,
-
rubryka siódma - zarząd; imiona i nazwiska członków zarządu ze wskazaniem tych, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
-
rubryka ósma - sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych,
-
rubryka dziewiąta - wzmianka o złożeniu statutu i jego zmianach,
-
rubryka dziesiąta - data, sygnatura akt i treść postanowienia sądu o zastosowaniu wobec stowarzyszenia środków prawnych oraz o ustanowieniu kuratora lub likwidatora,
-
rubryka jedenasta - "uwagi".
2.
W rubryce "uwagi" zamieszcza się w szczególności wzmiankę o podjęciu uchwały o rozwiązaniu się stowarzyszenia.
3.
W rubrykach księgi rejestrowej w dziale B zamieszcza się odpowiednio dane dotyczące związku stowarzyszeń.
1.
Podstawą postanowienia zarządzającego wpis do rejestru są wyłącznie dokumenty złożone do akt rejestrowych. W postanowieniu zarządzającym wpis do rejestru sąd rejestrowy określa dosłowną treść wpisu oraz rubrykę rejestru, w której wpis ma być dokonany.
2.
Sąd rejestrowy może w treści wpisu powołać się na dokument złożony do akt postępowania rejestrowego. Dokument ten uważa się wówczas za objęty treścią wpisu.
Przepisy dotyczące dokonania wpisu stosuje się odpowiednio do wykreślenia wpisu.
Sąd rejestrowy z urzędu zarządza dokonanie wpisów określonych w § 4 ust. 1 rubryka dziesiąta oraz w § 4 ust. 2.
Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące rejestracji stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do rejestracji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia, o których mowa w art. 17 ust. 1a ustawy, z tym że w księdze rejestrowej, określonej w § 4, wpisuje się:
-
w rubryce trzeciej - nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej,
-
w rubryce czwartej - teren działania jednostki organizacyjnej,
-
w rubryce ósmej - sposób reprezentowania jednostki organizacyjnej i zaciągania zobowiązań majątkowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 kwietnia 1989 r.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.87.507) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 1990 r.
2 § 7a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.87.507) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 1990 r.