§ 4. - Wzór i sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.23.126

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1990 r.
§  4.
1.
Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:
-
rubryka pierwsza - liczba porządkowa wpisu,
-
rubryka druga - data wpisu,
-
rubryka trzecia - nazwa, siedziba i adres stowarzyszenia,
-
rubryka czwarta - teren działania stowarzyszenia, dane o uprawnieniu do tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych,
-
rubryka piąta - cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji,
-
rubryka szósta - imiona i nazwiska członków komitetu założycielskiego,
-
rubryka siódma - zarząd; imiona i nazwiska członków zarządu ze wskazaniem tych, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
-
rubryka ósma - sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych,
-
rubryka dziewiąta - wzmianka o złożeniu statutu i jego zmianach,
-
rubryka dziesiąta - data, sygnatura akt i treść postanowienia sądu o zastosowaniu wobec stowarzyszenia środków prawnych oraz o ustanowieniu kuratora lub likwidatora,
-
rubryka jedenasta - "uwagi".
2.
W rubryce "uwagi" zamieszcza się w szczególności wzmiankę o podjęciu uchwały o rozwiązaniu się stowarzyszenia.
3.
W rubrykach księgi rejestrowej w dziale B zamieszcza się odpowiednio dane dotyczące związku stowarzyszeń.