§ 3. - Wzór i sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.23.126

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1990 r.
§  3.
1.
Dla każdego stowarzyszenia (związku stowarzyszeń) prowadzi się oddzielne akta rejestrowe, obejmujące akta postępowania o zarejestrowanie oraz dołączane sukcesywnie akta postępowań w sprawach o dokonanie dalszych wpisów w rejestrze, a także wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisów.
2.
Do akt rejestrowych stowarzyszenia (związku stowarzyszeń) dołącza się również akta spraw rozpoznanych przez sąd na podstawie art. 26, 29, 30 i 31 ustawy.