Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych. - Dz.U.2004.252.2523 - OpenLEX

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.252.2523

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 15 listopada 2004 r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór deklaracji na podatek od środków transportowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 234, poz. 1969).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

ZAŁĄCZNIK  3

DT-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

wzór

DT-1/A

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291.
3 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz.U.05.232.1969) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.