§ 1. - Wyznaczenie wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2522 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2022 r.
§  1. 
Wyznacza się wojewodów dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego jako organy właściwe w zakresie:
1)
przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka;
2)
wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w pkt 1.