§ 5. - Wyznaczanie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.35.241

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1948 r.
§  5.
1.
W skład inwalidzkiej komisji odwoławczej wchodzą: jako przewodniczący delegat wojewody (Prezydenta m. st. Warszawy) w osobie naczelnika wydziału spraw inwalidzkich albo innego urzędnika urzędu wojewódzkiego (Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy) posiadającego ukończone studia prawnicze - oraz jako członkowie:

1. lekarz wyznaczony do spraw inwalidzkich przez wojewodę (Prezydenta m. st. Warszawy),

2. lekarz czynnej służby wojskowej wyznaczony przez władze wojskowe,

3. delegat władzy skarbowej,

4. przedstawiciel inwalidów.

2.
Lekarz wyznaczony do spraw inwalidzkich przez wojewodę (Prezydenta m. st. Warszawy) jest z urzędu referentem komisji.