§ 4. - Wyznaczanie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.35.241

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1948 r.
§  4.
1.
W skład inwalidzkiej komisji rewizyjno-lekarskiej wchodzą: jako przewodniczący delegat starosty w osobie kierownika referatu spraw inwalidzkich lub innego urzędnika starostwa, posiadającego ukończone studia prawnicze, oraz jako członkowie:

1. dwaj lekarze, z których jeden jest lekarzem referatu spraw inwalidzkich, a drugi - lekarzem czynnej służby wojskowej wyznaczonym przez władze wojskowe,

2. delegat władzy skarbowej,

3. przedstawiciel inwalidów.

2.
Lekarz referatu jest z urzędu referentem komisji.