§ 2. - Wytyczne realizacji budżetu państwa w 1996 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.91.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1996 r.
§  2.
1.
Wojewoda przyznaje gminom dotacje w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie wojewody, proporcjonalnie do kwot wynikających z wniosków gmin, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Podstawę przyznania dotacji stanowi złożenie przez gminę, w terminie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał, wniosku o przyznanie dotacji na ten kwartał, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Gmina określa we wniosku, o którym mowa w ust. 2, zapotrzebowanie na dotację na dany kwartał według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 lub nr 3 do rozporządzenia. O wyborze sposobu obliczania zapotrzebowania na dotację na 1996 r. według załącznika nr 2 lub nr 3 do rozporządzenia decyduje gmina i zawiadamia o tym wojewodę w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
4.
Dotacja może być przyznana gminie do wysokości nie przekraczającej kwoty obliczonej według właściwego dla danej gminy wzoru, o którym mowa w ust. 2.
5.
Dotację przyznaną na dany kwartał wojewoda przekazuje w ratach miesięcznych.