Wytyczne realizacji budżetu państwa w 1996 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.91.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lipca 1996 r.
w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1996 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640) zarządza się, co następuje:
1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dotacji, należy przez to rozumieć dotację celową dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, dokonywanych przez gminy na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 56, poz. 257).
2.
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dokona podziału na poszczególne województwa kwoty dotacji ustalonej w ustawie budżetowej na rok 1996 z dnia 1 lutego 1996 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 87).
1.
Wojewoda przyznaje gminom dotacje w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie wojewody, proporcjonalnie do kwot wynikających z wniosków gmin, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Podstawę przyznania dotacji stanowi złożenie przez gminę, w terminie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał, wniosku o przyznanie dotacji na ten kwartał, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Gmina określa we wniosku, o którym mowa w ust. 2, zapotrzebowanie na dotację na dany kwartał według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 lub nr 3 do rozporządzenia. O wyborze sposobu obliczania zapotrzebowania na dotację na 1996 r. według załącznika nr 2 lub nr 3 do rozporządzenia decyduje gmina i zawiadamia o tym wojewodę w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
4.
Dotacja może być przyznana gminie do wysokości nie przekraczającej kwoty obliczonej według właściwego dla danej gminy wzoru, o którym mowa w ust. 2.
5.
Dotację przyznaną na dany kwartał wojewoda przekazuje w ratach miesięcznych.
1.
Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, informację sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.
Wojewodowie przedstawiają Ministrowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zbiorczą informację o udzielonych dotacjach, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do wypłat dotacji do dnia 21 maja 1996 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK

o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych

na okres ...................................

1. Kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych ............ zł

z tego użytkownikom mieszkań:

a) komunalnych ............ zł

b) pozostałych ............ zł

z tego:

- spółdzielczych ............ zł

- zakładowych ............ zł

- innych zł

2. Kwota przewidywanych dodatków

mieszkaniowych ............ zł

3. Udział kwoty dodatków mieszkaniowych,

przyznanych najemcom lokali mieszkalnych

stanowiących własność gminy, w ogólnej

kwocie przyznanych dodatków mieszkaniowych

(1a:1) ............. %

4. Zapotrzebowanie na dotację obliczone

według wzoru określonego w załączniku nr 2

lub nr 3 ............. zł

Dane uzupełniające:

1. Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych .............

z tego użytkownikom mieszkań:

a) komunalnych .............

b) pozostałych .............

z tego:

- spółdzielczych .............

- zakładowych .............

- innych .............

2. Powierzchnia użytkowa lokali:

a) mieszkalnych ............ tys. m2

b) użytkowych ............ tys. m2

3. Wartość odtworzeniowa budynków ............ zł/m2p.u.

Sporządził:..............................

(nazwisko i imię, nr telefonu)

................ dnia ............. .....................

(wójt, burmistrz lub

prezydent miasta)

Objaśnienia:

1. Pozycja 1 wniosku powinna obejmować dane wynikające

z decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, wydanych

przed datą złożenia przez gminę wniosku o przyznanie

dotacji, dotyczące okresu objętego wnioskiem.

2. W pozycji 2 wniosku należy podać przewidywaną przez gminę

kwotę dodatków mieszkaniowych, które będą wypłacane

w okresie objętym wnioskiem, co do których decyzje

o przyznaniu nie zostały jeszcze podjęte.

3. Pozycja 1 danych uzupełniających powinna odpowiadać pozycji

1 wniosku.

4. Przez liczbę dodatków mieszkaniowych rozumie się liczbę

miesięcznych wypłat tych dodatków (we wnioskach dotyczących

okresu dłuższego niż miesiąc będzie to iloczyn liczby osób,

na których rzecz następuje wypłata, oraz liczby miesięcy).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA DOFINANSOWANIE WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

1) b = 0 dk + 0,7 dp

dla gmin, w których procentowy udział dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w ogólnej kwocie przyznanych dodatków mieszkaniowych nie przekracza 25%,

2) b = 0,2 dk + 0,5 dp

dla gmin, w których procentowy udział dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w ogólnej kwocie przyznanych dodatków mieszkaniowych jest wyższa od 25%, lecz nie przekracza 40%,

3) b = 0,4 dk + 0,3 dp

dla gmin, w których procentowy udział dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w ogólnej kwocie przyznanych dodatków mieszkaniowych jest wyższy od 40%

Objaśnienia:

1. Symbole, użyte we wzorach oznaczają:

b - kwotę zapotrzebowania na dotację,

dk - sumę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy,

dp - dodatków mieszkaniowych dla pozostałych użytkowników lokali mieszkalnych.

2. Dane wymienione we wzorach dotyczą okresu objętego wnioskiem.

3. O wyborze wzoru właściwego dla danej gminy decyduje procentowy udział, o którym mowa we wzorach, dodatków mieszkaniowych przyznanych na podstawie decyzji wydanych przed datą złożenia przez gminę wniosku.

4. Do obliczania zapotrzebowania na dotację przyjmuje się sumę dodatków mieszkaniowych (dk i dp) przyznanych przed datą złożenia przez gminę wniosku oraz dodatków, których wypłacenie w okresie objętym wnioskiem gmina przewiduje (zgodnie z ust. 1 i 2 objaśnień do załącznika nr 1).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORY OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA DOFINANSOWANIE WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

1) b = d-5% dp dla gmin: XijŁ{X}j

2) b = d-8% dp dla gmin: {X}<XijŁ1,5{X}j

3) b + d-10% dp dla gmin: 1,5{X}j<XijŁ2,5{X}j

Objaśnienia:

1. Symbole użyte we wzorach, z zastrzeżeniem ust. 2, oznaczają:

1) b - kwotę zapotrzebowania na dotację,

2) d - sumę dodatków mieszkaniowych ustaloną zgodnie z ust. 4 objaśnień,

3) dp - należne podstawowe dochody podatkowe gminy, o których mowa w art. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794), ustalone w sposób określony (dla celów obliczenia wskaźników G i P) w art. 14 ust. 3 tej ustawy, przeliczone na warunki całego roku odpowiednim dla roku bazowego wskaźnikiem relacji planowanych dochodów budżetu państwa do tych dochodów zrealizowanych w I półroczu,

4) Xij - należne podstawowe dochody podatkowe gminy "i", o których mowa w pkt 3, w kategorii "j" za rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

5) {X}j - średnia należnych podstawowych dochodów podatkowych, o których mowa w pkt 3, gmin kategorii "j" za rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wysokości określonej przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

6) j - kategoria gmin, o której mowa w ust. 5 objaśnień.

2. Dane wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczą okresu objętego wnioskiem o przyznanie dotacji. Kwoty należnych podstawowych dochodów podatkowych gminy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 objaśnień, dzieli się przez 12 i mnoży przez liczbę miesięcy objętych wnioskiem o przyznanie dotacji.

3. Przez liczbę mieszkańców stanowiącą podstawę do wyliczeń rozumie się liczbę mieszkańców, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 3 objaśnień.

4. Do obliczenia zapotrzebowania na dotację w celu sporządzenia:

1) wniosku o przyznanie dotacji - przyjmuje się sumę dodatków mieszkaniowych przyznanych przed datą złożenia przez gminę wniosku oraz dodatków, których wypłacenie w okresie objętym wnioskiem gmina przewiduje,

2) informacji o dotacji - przyjmuje się sumę dodatków mieszkaniowych wypłaconych w okresie objętym informacją.

5. Na potrzeby rozporządzenia ustala się następujące kategorie gmin:

1) I kategoria - gminy do 5 tys. mieszkańców,

2) II kategoria - gminy powyżej 5 tys. do 10 tys. mieszkańców,

3) III kategoria - gminy powyżej 10 tys. do 50 tys. mieszkańców,

4) IV kategoria - gminy powyżej 50 tys. do 300 tys. mieszkańców,

5) V kategoria - gminy powyżej 300 tys. mieszkańców.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

INFORMACJA

sporządzającej informację

O DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH ZA OKRES .....................................................

Lp.WyszczególnienieKwota w zł
123
1Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
z tego użytkownikom mieszkań:
1.1komunalnych
1.2pozostałych
z tego:

1.2.1 spółdzielczych

1.2.2 zakładowych

1.2.3 innych

2Procentowy udział kwoty dodatków mieszkaniowych wypłaconych najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w ogólnej kwocie wypłaconych dodatków mieszkaniowych (1.1:1)
3Zapotrzebowanie na dotację według wzoru określonego w załączniku nr 2 lub nr 3
4Dotacja otrzymana
5Nadpłata dotacji (4-3)
6Wskaźnik dofinansowania z budżetu państwa (4:1)
Dane uzupełniające:

1. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych

z tego użytkownikom mieszkań:

a) komunalnych

b) pozostałych

z tego:

- spółdzielczych

- zakładowych

- innych

2. Powierzchnia użytkowa lokali (tys. m2):

a) mieszkalnych

b) użytkowych

3. Wartość odtworzeniowa budynków (zł/1 m2 p.u.)

Sporządził:

....................... ..........................

(nazwisko i imię, nr telefonu) (kierownik jednostki

sporządzającej

rozliczenie)