§ 5. - Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1535

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2023 r.