Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1535

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 sierpnia 2023 r.
w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516) zarządza się, co następuje:
Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach:
1)
anestezjologia i intensywna terapia,
2)
chirurgia dziecięca,
3)
chirurgia ogólna,
4)
chirurgia onkologiczna,
5)
choroby wewnętrzne,
6)
choroby zakaźne,
7)
geriatria,
8)
hematologia,
9)
kardiologia dziecięca,
10)
medycyna paliatywna,
11)
medycyna ratunkowa,
12)
medycyna rodzinna,
13)
neonatologia,
14)
neurologia,
15)
neurologia dziecięca,
16)
onkologia i hematologia dziecięca,
17)
onkologia kliniczna,
18)
patomorfologia,
19)
pediatria,
20)
psychiatria,
21)
psychiatria dzieci i młodzieży,
22)
radioterapia onkologiczna,
23)
stomatologia dziecięca

- w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 8308 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 9063 zł.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach medycyny innych niż wymienione w § 1 w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 7552 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 7779 zł.
Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury w dziedzinie ortodoncji przed dniem 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w art. 16j ust. 2b pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wysokości określonej w § 1 dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej - do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1579).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2023 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).