§ 2. - Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1535

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
§  2. 
Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach medycyny innych niż wymienione w § 1 w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 7552 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 7779 zł.