Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania. - Dz.U.2004.159.1663 - OpenLEX

Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.159.1663

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 2 lipca 2004 r.
w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późń. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Jednostki uprawnione do pobierania opłat w transporcie drogowym otrzymują prowizję od pobranych opłat w następującej wysokości:
1)
za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, zmianę licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji oraz za wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;
2)
za wydanie zezwolenia, zmianę zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego w międzynarodowym transporcie drogowym - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;
3)
za wydanie zezwolenia zagranicznemu przewoźnikowi na wykonanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewozu w międzynarodowym transporcie drogowym osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;
4)
za wydanie zezwolenia zagranicznego na jednokrotny przewóz osób lub rzeczy:
a)
Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty,
b)
polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych - 7 % pobranej opłaty;
5)
za wydanie zezwolenia zagranicznego na wielokrotny przewóz osób lub rzeczy - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;
6)
za wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie przewozu na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;
7)
za wydanie formularza jazdy - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;
8)
za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;
9)
za wydanie świadectwa kierowcy, zmiany świadectwa kierowcy lub wydanie wtórnika świadectwa kierowcy - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 10 % pobranej opłaty;
10)
za pobranie opłaty za przejazd po drogach krajowych:
a)
Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 10 % pobranej opłaty,
b) 1
 graniczne urzędy celne i urzędy celne wewnątrz kraju - 8,5 % pobranej opłaty,
c) 2
 przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe, polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym - 8,5 % pobranej opłaty,
d) 3
 inna niż wskazana w lit. a-c jednostka uprawniona do poboru opłaty - 8,5 % pobranej opłaty.
2.
W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw transportu opłat innych niż określone w ust. 1 pkt 1-10, jednostki uprawnione do ich poboru otrzymują prowizję w wysokości 7 % pobranej opłaty.
Jednostki, o których mowa w § 1, w terminie do dnia dziesiątego każdego miesiąca odliczają prowizje należne od pobranych w poprzednim miesiącu opłat.
1.
Jednostki uprawnione do poboru opłat są obowiązane, z zastrzeżeniem ust. 2, do przekazywania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, danych odnoszących się do miesiąca poprzedniego, dotyczących:
1)
liczby wydanych zezwoleń i kart opłaty;
2)
wysokości pobranych opłat;
3)
wysokości zwrotów z tytułu niewykorzystanej opłaty za przejazd po drogach krajowych za okres półroczny i roczny;
4)
wysokości pobranych prowizji;
5) 4
 wysokości środków przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i terminowości ich przekazania.
2.
Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b-d oraz ust. 2, obowiązane są również do przekazywania Dyrektorowi Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, odnoszących się do miesiąca poprzedniego.
3.
Na żądanie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jednostki uprawnione do poboru opłat obowiązane są przekazywać inne informacje dotyczące poboru opłat lub prowizji.
4.
Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego jest obowiązany zawiadamiać Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o jednostkach, z którymi zawarto porozumienia, zgodnie z art. 42 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia.
5.
Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego jest obowiązany przekazywać Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, odnoszące się do miesiąca poprzedniego dane dotyczące liczby i rodzajów kart opłaty oraz liczby zezwoleń zagranicznych przekazanych jednostkom, o których mowa w ust. 4, a także dane dotyczące zwrotu dokumentów podlegających opłatom.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz. U. Nr 169, poz. 1648), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

1 § 1 ust. 1 pkt 10 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 września 2005 r. (Dz.U.05.197.1637) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2005 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 10 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 września 2005 r. (Dz.U.05.197.1637) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2005 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 10 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 września 2005 r. (Dz.U.05.197.1637) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2005 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 września 2005 r. (Dz.U.05.197.1637) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2005 r.