Art. 44. - [Prowizje od opłat] - Transport drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2201 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  44.  [Prowizje od opłat]
1. 
Jednostki, o których mowa w art. 26, art. 32 oraz art. 43 ust. 2, otrzymują prowizję od pobranych opłat, w wysokości nie mniejszej niż 7% i nie większej niż 10%.
1a. 
(uchylony).
1b. 
(uchylony).
2. 
Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek prowizji oraz sposób jej pobierania i rozliczania z jednostkami, o których mowa w ust. 1.