§ 2. - Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1330

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2017 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2017 r.