§ 1. - Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1330

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2017 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów w zależności od powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.