§ 8a. - Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej... - Dz.U.2002.236.1990 - OpenLEX

§ 8a. - Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1990

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
§  8a. 3
1.
 Na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży.
2.
Rozliczenie kosztów podróży przez pracownika jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.
3.
Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
3 § 8a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2006 r. (Dz.U.06.227.1661) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.