§ 3. - Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.315

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lutego 2021 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.