Wysokość opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów... - Dz.U.2000.115.1209 - OpenLEX

Wysokość opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.115.1209

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
z dnia 14 listopada 2000 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
Wysokość opłat za:
1)
czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
udzielanie informacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
5)
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Opłaty, o których mowa w § 2, podlegają corocznie, z dniem 1 marca, waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku minionego w stosunku do roku poprzedzającego miniony rok, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 113, poz. 729).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

1. Opracowania geodezyjne do celów prawnych, inwentaryzacja uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacja budynków i budowli:

Tabela I

Lp.Rodzaj opracowaniaOpłata
123
Podział
Liczba działek ewidencyjnych, liczonych jako suma działek stanu starego i nowego z wykazu zmian gruntowych
oddo
1-372,00 złote
241072,00 złote oraz dodatkowo kwota 12,00 złotych za każdą działkę powyżej trzech
311-156,00 złotych oraz dodatkowo kwota 6,00 złotych za każdą działkę powyżej dziesięciu
Inne opracowania do celów prawnych
Liczba działek ewidencyjnych w obszarze opracowania
oddo
4-160,00 złotych
521060,00 złotych oraz dodatkowo kwota 12,00 złotych za każdą działkę powyżej jednej
611-168,00 złotych oraz dodatkowo kwota 6,00 złotych za każdą działkę powyżej dziesięciu
Rozgraniczenie nieruchomości
7Do 10 punktów granicznych72,00 złote
8Następne punkty graniczneDodatkowo 3,00 złote za każdy następny punkt graniczny
Wznowienie znaków granicznych
9Do 10 wznowionych znaków60,00 złotych
10Następne wznowione znakiDodatkowo 6,00 złotych za każdy następny znak graniczny
11Inwentaryzacja budynku lub budowli48,00 złotych za każdy budynek lub budowlę oraz dodatkowo 6,00 złotych za następny budynek lub budowlę na tej samej działce przy jednoczesnym opracowaniu
Inwentaryzacja przyłącza
12Za pierwsze przyłącze do pojedynczego budynku lub budowli48,00 złotych
13Następne przyłącza do tego budynkuDodatkowo 6,00 złotych za każde następne przyłącze
Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu
14Do 100 metrów36,00 złotych
15Powyżej 100 metrówDodatkowo 12,00 złotych za każde następne rozpoczęte 100 metrów
16Inwentaryzacja obiektu punktowego12,00 złotych za pierwszy obiekt oraz dodatkowo 1,00 złoty za każdy następny obiekt przy jednoczesnym opracowaniu

W przypadku:

1) inwentaryzacji budynku z przyłączami, wysokość opłaty ustala się według tabeli I lp. 11 i 13, przy czym w przypadku budynku z jednym przyłączem - wysokość opłaty ustala się według tabeli I lp. 11,

2) inwentaryzacji obiektów wydłużonych (np. ciek wodny, droga, rów) - wysokość opłaty ustala się według tabeli I lp. 14 i 15,

3) inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie obiektów nie wymienionych w tabeli I - wysokość opłaty ustala się według tabeli II,

4) ustalania i pomiaru granic podziału administracyjnego (w tym również granic obrębów ewidencyjnych) - wysokość opłaty ustala się według tabeli I lp. 9 i 10, stosując współczynnik 0,1,

5) wyznaczania punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 39 ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne - wysokość opłaty ustala się według tabeli I lp. 9 i 10,

6) inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami - wysokość opłaty ustala się: za każde przyłącze według tabeli I lp. 13, a w odniesieniu do sieci - według lp. 14 i 15,

7) jednoczesnej inwentaryzacji więcej niż jednego rodzaju sieci - opłatę podstawową spod lp. 14 pobiera się dla każdego rodzaju sieci oddzielnie,

8) jednoczesnej inwentaryzacji więcej niż jednego rodzaju sieci wraz z przyłączami - do opłaty za inwentaryzację sieci ustalonej według tabeli I lp. 14 i 15, z uwzględnieniem pkt 7, dolicza się dodatkowo opłaty ustalone według tabeli I lp. 13 za każde przyłącze niezależnie od rodzaju sieci,

9) jednoczesnej inwentaryzacji wielu budynków usytuowanych na różnych działkach - wysokość opłaty ustala się jako wielokrotność opłaty z tabeli I lp. 11,

10) jednoczesnej inwentaryzacji przyłączy do wielu budynków - wysokość opłaty ustala się dla każdego budynku z tabeli I lp. 12 i 13.

2. Opracowanie i aktualizacja mapy zasadniczej oraz innych map sytuacyjno-wysokościowych oraz wykonywanie map do celów projektowych i planistycznych:

Tabela II

Lp.Rodzaj opracowaniaOpłata
123
Aktualizacja mapy w skali 1 : 1.000 i w skalach większych
Powierzchnia opracowania
oddo
10,5 ha1 ha60,00 złotych
21 ha10 ha60,00 złotych oraz dodatkowo kwota 30,00 złotych za każdy rozpoczęty hektar powyżej jednego
310 ha-330,00 złotych oraz dodatkowo kwota 10,00 złotych za każdy rozpoczęty hektar powyżej dziesięciu
Aktualizacja mapy w skali 1 : 2.000 i w skalach mniejszych
Powierzchnia opracowania
oddo
40,5 ha1 ha40,00 złotych
51 ha10 ha40,00 złotych oraz dodatkowo kwota 10,00 złotych za każdy rozpoczęty hektar powyżej jednego
610 ha-130,00 złotych oraz dodatkowo kwota 5,00 złotych za każdy rozpoczęty hektar powyżej dziesięciu
7Aktualizacja mapy dla obszaru do 0,5 ha niezależnie od skali opracowania20,00 złotych

W przypadku:

1) opracowania realizowanego dla obszarów stanowiących odrębne zamknięte figury geometryczne - wysokość opłat ustala się oddzielnie dla każdego z tych obszarów,

2) opracowania nowej mapy - wysokość opłaty ustala się według tabeli II, stosując współczynnik 0,2,

3) braku zmian w treści obligatoryjnej aktualizowanej mapy - wysokość opłaty ustala się według tabeli II, stosując współczynnik 1,3,

4) opracowania obejmującego: wykonanie nowej mapy, aktualizację mapy, potwierdzenie aktualności mapy istniejącej w zasobie - wysokość opłaty ustala się, stosując dla całego opracowania jedną opłatę podstawową określoną w tabeli II lp. 1 lub 4, odpowiednio do skali obejmującej największą część obszaru opracowania, z zastrzeżeniem pkt 1,

5) opracowania polegającego na zmianie nośnika informacji mapy z zasobu, bez jej aktualizowania - wysokość opłaty ustala się według tabeli II, stosując współczynnik 0,01.

3. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, powszechna taksacja nieruchomości, udostępnianie materiałów z zasobu dla sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, scalanie i wymiana gruntów, opracowania dla urządzania lasu oraz klasyfikacja gruntów:

Tabela III

Lp.Rodzaj opracowaniaOpłata
123
1Zakładanie ewidencji gruntów i budynków3,00 złote za każdą działkę oraz 2,00 złote za każdy budynek
2Modernizacja ewidencji gruntów i budynków4,00 złote za każdą działkę oraz 2,00 złote za każdy budynek
3Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych10,00 złotych oraz dodatkowo kwota 0,25 złotego za każdą działkę i za każdy budynek
4Scalenie i wymiana gruntów36,00 złotych oraz dodatkowo kwota 5,00 złotych za każdy rozpoczęty hektar powyżej jednego
5Opracowania dla urządzania lasu36,00 złotych oraz dodatkowo kwota 1,00 złotego za każdy rozpoczęty hektar powyżej jednego
6Klasyfikacja gleboznawcza gruntów30,00 złotych za pierwszy obręb oraz dodatkowo kwota 5,00 złotych za każdy następny obręb
7Powszechna taksacja nieruchomości30,00 złotych za pierwszy obręb oraz dodatkowo kwota 5,00 złotych za każdy następny obręb
8Wgląd do materiałów zasobu dla celów związanych z szacowaniem nieruchomościryczałt za jednorazowe przeglądanie materiałów zasobu w wysokości 30,00 złotych za każdą udostępnianą jednostkę ewidencyjną (dzielnica, gmina)
9Sporządzenie operatu szacunkowego i przekazanie do zasobu wyciągu z operatu szacunkowegoryczałt w wysokości 20,00 złotych za udostępnione materiały i informacje potrzebne do sporządzenia każdego operatu szacunkowego, z którego wyciąg zostanie przekazany do zasobu
10Wgląd do materiałów zasobu dla celów związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych nie podlegających obowiązkowi zgłaszaniaryczałt za jednorazowe przeglądanie materiałów zasobu w wysokości 30,00 złotych

W przypadku:

1) opracowania polegającego na zmianie nośnika informacji ewidencji gruntów i budynków - wysokość opłaty ustala się według tabeli III lp. 2, stosując współczynnik 0,01,

2) opracowania polegającego na wykonaniu mapy numerycznej terenu Lasów Państwowych - wysokość opłat ustala się według tabeli III lp. 5, stosując współczynnik 0,1,

3) sporządzania operatu szacunkowego i przekazania do zasobu wyciągu z operatu szacunkowego oraz wglądu do materiałów zasobu dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości w ramach zryczałtowanej opłaty - zagwarantowany jest dla wykonawcy tego opracowania wgląd do części opisowej ewidencji gruntów i budynków, dowodów zmian, mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, mapy glebowo-rolniczej, wyciągów z operatów szacunkowych oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,

4) sporządzania operatu szacunkowego, z którego wyciąg jest przekazany do zasobu - nie pobiera się opłat określonych w tabeli III lp. 8,

5) przekazania do zasobu wyciągu z operatu szacunkowego, dla którego sporządzenia nie były udostępniane z zasobu materiały i informacje - nie pobiera się opłat wynikających z tabeli III lp. 9.

4. Zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

Tabela IV

Lp.Rodzaj opracowaniaOpłata
123
1Zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze, na którym nie istnieje mapa zasadnicza w wersji numerycznej6,00 złotych za każde

rozpoczęte 1.000 metrów

2Zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze, na którym istnieje mapa zasadnicza w wersji numerycznej o pełnej treści lub kompleksowa aktualizacja geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu1,00 złoty za każde rozpoczęte 1.000 metrów

5. Zakładanie i inwentaryzacja osnów geodezyjnych:

Tabela V

Lp.Rodzaj opracowaniaOpłata
123
Osnowa pozioma i wysokościowa I lub II klasy
1Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu osnowy6,00 złotych za każdy inwentaryzowany punkt
2Stabilizacja, pomiar i opracowanie wyników pomiaru3,00 złote za każdy pomierzony punkt
3Uzupełnienie banku danych geodezyjnych6,00 złotych za każdy punkt
Osnowa pozioma III klasy, wysokościowa III i IV klasy, inne osnowy
4Inwentaryzacja osnowy3,00 złote za każdy inwentaryzowany punkt
5Wykonanie projektu osnowy2,00 złote za każdy projektowany punkt
6Stabilizacja, pomiar i opracowanie wyników pomiaru3,00 złote za każdy pomierzony punkt

6. Opracowanie mapy topograficznej, map tematycznych oraz inne opracowania topograficzne:

Tabela VI

Lp.Rodzaj opracowaniaOpłata
123
Mapy topograficzne
1Mapy topogaficzne w skalach 1:10.000 i większych120,00 złotych za opracowane godło
2Mapy topograficzne w skalach mniejszych niż 1:10.000360,00 złotych za opracowane godło
3Inne opracowania topograficzne360,00 złotych za opracowane godło (wyodrębniony arkusz mapy)
4Mapy tematyczne360,00 złotych za opracowane godło (wyodrębniony arkusz mapy)
5Aktualizacja map topograficznych i tematycznych10,00 złotych za aktualizowane godło (wyodrębniony arkusz mapy)
6Topograficzna baza danych10,00 złotych za wykorzystane godło mapy topograficznej oraz za wykorzystane zdjęcie lotnicze
7Numeryczny model terenu10,00 złotych za wykorzystane godło mapy topograficznej oraz za wykorzystane zdjęcie lotnicze
8Druk map6,00 złotych za każde drukowane godło (wyodrębniony arkusz mapy)

7. Opracowania fotogrametryczne:

Tabela VII

Lp.Rodzaj opracowaniaOpłata
123
1Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych1,00 złoty za wykonane zdjęcie - zgodnie z projektem nalotu
2Opracowania fotogrametryczne (w tym: fotomapy i ortofotomapy)6,00 złotych za każde wykorzystane zdjęcie

8. Opracowania grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne:

Tabela VIII

Lp.Rodzaj opracowaniaOpłata
123
1Opracowania grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne84,00 złote za punkt

9. Wysokość opłat określona w tabelach I - VIII ustalona została jako ryczałt za całość informacji i materiałów niezbędnych do wykonania prac, a także poświadczenie dokumentów stanowiących wynik prac przeznaczony dla zamawiającego, bez względu na ich ilość.

10. Jeżeli w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej dotyczącej opracowań wymienionych w tabelach I - VIII zachodzi konieczność wykonania również innych opracowań wymienionych w tych tabelach jako niezbędnych dla opracowania "zasadniczego" czynności pomocniczych, wysokość opłaty ustala się tak jak dla opracowania "zasadniczego".

11. Jeżeli w ramach jednego zgłoszenia pracy geodezyjnej wykonywane są różne opracowania wymienione w tabelach I - VIII, wysokość opłaty ustala się dla każdego opracowania odrębnie.

12. Jeżeli zgłoszenie dotyczy pracy geodezyjnej i kartograficznej wymienionej w tabelach I-VIII, realizowanej w odrębnych etapach, uzgodnionych z organem prowadzącym zasób, wysokość opłaty dla każdego z etapów ustala się jak dla danego rodzaju pracy, stosując współczynnik 1/n, gdzie n jest liczbą etapów.

13. Jeżeli opracowywany obiekt jest położony na obszarze kilku gmin, powiatów lub województw, wysokość opłaty ustala się dla całego obiektu. Wysokość opłaty dla całego obiektu określa ośrodek, na terenie którego występuje największa część obiektu. Opłata jest wnoszona do właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej proporcjonalnie do wielkości części obiektu położonych na terenie tych gmin, powiatów lub województw, z wyłączeniem opłat za opracowania zgłaszane do centralnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, które nie podlegają podziałowi.

14. Wysokość opłaty ustala się według stawek obowiązujących w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu, z tym że wysokość opłat określoną w tabeli III lp. 5, lp. 8, lp. 10 i tabeli VI lp. 8 ustala się wg stawek obowiązujących w dniu udostępnienia materiałów.

Pobranie opłaty następuje odpowiednio w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu albo udostępnienia materiałów.

15. Dla prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin wykonania jest dłuższy niż sześć miesięcy, wysokość opłaty ustala się w wysokości 45% opłaty naliczonej według wysokości stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia. Pozostałe 55% należności ustala się według wysokości stawek obowiązujących w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu.

Pobranie opłaty zaliczkowej następuje w dniu zgłoszenia prac.

Pobranie opłaty pozostałej następuje w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu.

16. W przypadku:

1) rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy, wysokość opłaty ustala się według stawek obowiązujących w dniu powiadomienia ośrodka dokumentacji o rezygnacji, stosując współczynnik 0,3. Pobranie opłaty następuje w dniu zawiadomienia o rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy,

2) niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac, wysokość opłaty ustala się według wysokości stawek obowiązujących w terminie deklarowanego zakończenia pracy. Pobranie opłaty następuje 11 dnia od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac.

17. Do czasu ustalenia ogólnie obowiązujących standardów technicznych numerycznego przekazywania do zasobu wyników wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, w przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentacji wynikowej opracowanej w formie zbiorów komputerowych, pozwalających na automatyczne uzupełnianie bazy danych, których format jest zgodny ze standardem ustalonym i ogłoszonym w formie pisemnej, przez właściwy miejscowo organ prowadzący zasób, w drodze obwieszczenia, wysokość opłat ustala się, stosując współczynnik 0,5.

18. W przypadku przeskalowania mapy, wysokość opłaty ustala się jak dla skali pierwotnej.

19. Jeżeli w przypadku wykonania pracy geodezyjnej, z inicjatywy wykonawcy pracy lub ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, nastąpi wznowienie zniszczonego lub uszkodzonego znaku osnowy geodezyjnej i przekazanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stosownej dokumentacji, wysokość opłat ustala się, stosując współczynnik 0,9.

20. Opłaty określone w tabelach I - VIII nie obejmują kosztów sporządzania kopii oraz aktualizacji treści mapy zasadniczej.

21 Jeżeli do opłaty stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Lp.Rodzaj opracowaniaOpłata
123
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
1Za pierwsze 100 metrów60,00 złotych
2Powyżej 100 metrów12,00 złotych za każde następne 100 metrów
Uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy do pojedynczego budynku
3Za pierwsze przyłącze30,00 złotych
4Za każde następne przyłącze5,00 złotych
1. W razie konieczności uzgodnień wynikających z wprowadzonych zmian do już uzgodnionego projektu, wysokość opłaty za dodatkowe uzgodnienie ustala się odpowiednio do długości ponownie uzgadnianego odcinka sieci uzbrojenia terenu i ilości przyłączy.

2. Opłaty w tabeli dotyczą jednego rodzaju sieci.

3. W przypadku:

1) uzgadniania sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami, pobiera się opłaty określone w tabeli pod lp. 1, 2 i 4,

2) uzgadniania w ramach jednej dokumentacji różnych sieci, pobiera się opłaty określone w tabeli pod lp. 1 i 2 odrębnie dla każdego rodzaju sieci,

3) uzgadniania w ramach jednej dokumentacji różnych sieci wraz z przyłączami, pobiera się opłaty określone w tabeli pod lp. 1, 2 i 4 odrębnie dla każdego rodzaju sieci,

4) uzgadniania w ramach jednej dokumentacji przyłączy do więcej niż jednego budynku, pobiera się opłaty dla każdego budynku odrębnie,

5) uzgadniania podziemnych budowli, jak tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp., za każdy uzgadniany obiekt pobiera się opłatę określoną w tabeli pod lp. 3, stosując współczynnik 3,0.

4. Za udostępnianie informacji o dokonanych uzgodnieniach usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu do uzupełnienia map do celów projektowania sieci uzbrojenia terenu pobiera się opłaty określone w tabeli, stosując współczynnik 0,1.

5. Wysokość opłat ustala się według stawek obowiązujących w dniu złożenia przez inwestora wniosku o uzgodnienie.

Pobranie opłaty następuje w dniu wyrażenia opinii o uzgodnieniu.

6. Opłaty określone w tabeli nie obejmują kosztów sporządzania kopii.

7. Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE

1. Udostępnianie danych opisowych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

Tabela I

Lp.Rodzaj opracowania źródłowegoOpłata
123
1Wykaz podmiotów2,00 złote za pozycję wykazu
2Rejestr gruntów1,00 złoty za jednostkę rejestrową
3Rejestr budynków i rejestr lokali2,00 złote za jednostkę rejestrową
4Zbiory tematyczne60,00 złotych za obręb
5Zbiory danych opisowych GESUT100,00 złotych za jednostkę ewidencyjną

2. Udostępnianie danych kartograficznych:

Tabela II

Lp.Rodzaj opracowania źródłowegoOpłata
Mapa zasadnicza (podstawowa mapa kraju)
Skala użytkowa udostępnianej mapy
oddo
1większa od 1:1.0001:1.00012,00 złotych za hektar
2mniejsza od 1:1.0001:5.0003,00 złote za hektar
3mniejsza od 1:5.000-0,40 złotego za hektar
Mapa topograficzna
Skala użytkowa udostępnianej mapy
oddo
41:5.0001:10.00014,00 złotych za godło mapy
5mniejsza od 1:10.0001:50.00028,00 złotych za godło mapy
6mniejsza od 1:50.0001:200.00060,00 złotych za godło mapy
7mniejsza od 1:200.000-96,00 złotych za godło mapy
8Inne mapy znajdujące się w zasobie18,00 złotych za godło (wyodrębniony arkusz mapy)

W przypadku:

1) udostępniania informacji krajowego systemu informacji o terenie w formie:

a) komputerowych zbiorów rastrowych, wysokość opłaty ustala się według tabeli,

b) komputerowych zbiorów wektorowych, wysokość opłaty ustala się według tabeli, stosując współczynnik 2,5,

2) udostępniania wybranych warstw tematycznych (nakładek) mapy zasadniczej, wysokość opłaty ustala się według lp. 1 - 3 tabeli, stosując dla poszczególnych warstw tematycznych następujące współczynniki:

a) nakładka O - osnowa geodezyjna - 0,02,

b) nakładka E - ewidencja gruntów i budynków - 0,30,

w tym: granice działek - 0,14,

budynki - 0,14,

klasoużytki - 0,02,

c) nakładka U - sieci uzbrojenia terenu - 0,43,

w tym: sieć ciepłownicza - 0,06,

sieć energetyczna - 0,06,

sieć gazowa - 0,06,

sieć kanalizacji deszczowej - 0,04,

sieć kanalizacji sanitarnej - 0,04,

sieć telekomunikacyjna - 0,06,

sieć wodociągowa - 0,06,

sieć inna (np. telewizji kablowej) - 0,02,

uzgodnienia projektowanych sieci - 0,03,

d) nakładka S - sytuacja powierzchniowa - 0,20,

w tym: ulice - 0,10,

hydrografia - 0,06,

inna (np. demografia) - 0,04,

e) nakładka W - rzeźba terenu - 0,05,

3) udostępniania kilku warstw w ramach jednego zamówienia, opłaty określone odpowiednio do poszczególnych warstw podlegają sumowaniu.

3. Udostępnianie baz danych krajowego systemu informacji o terenie następuje w drodze umowy.

Ogólne warunki umów o udostępnianie baz danych krajowego systemu informacji o terenie określają odrębne przepisy.

4. W przypadku stałego, bieżącego udostępniania aktualizowanych danych krajowego systemu informacji o terenie opłaty z tabeli I i II stanowią jednorazową opłatę podstawową dla jednego użytkownika.

5. Niezależnie od opłaty podstawowej, za stałe, bieżące udostępnianie aktualizowanych danych krajowego systemu informacji o terenie, pobiera się miesięczną opłatę eksploatacyjną, której wysokość ustala się z tabeli I i II, w zależności od wielkości obszaru, dla którego udostępniane są dane krajowego systemu informacji o terenie.

Do opłat określonych na podstawie tabeli I i II w niżej podanych przedziałach powierzchni stosuje się następujące współczynniki:

1) do 100 ha - 0,060,

2) powyżej 100 ha do 1.000 ha - 0,040,

3) powyżej 1.000 ha do 2.500 ha - 0,030,

4) powyżej 2.500 ha do 5.000 ha - 0,020,

5) powyżej 5.000 ha do 10.000 ha - 0,014,

6) powyżej 10.000 ha do 20.000 ha - 0,010,

7) powyżej 20.000 ha - 0,007.

6. Miesięczną opłatę eksploatacyjną pobiera się jeden raz w miesiącu, niezależnie od ilości udostępnień, jakich dokonano w ciągu miesiąca.

7. W przypadku rzadszego niż raz w miesiącu udostępniania aktualizowanych danych, miesięczną opłatę eksploatacyjną pobiera się za każde zrealizowane udostępnienie.

8. Osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym, współfinansującym budowę bazy danych krajowego systemu informacji o terenie, opłatę podstawową obniża się proporcjonalnie do wielkości zaangażowanych środków oraz wartości wniesionych aportów i sfinansowanych inwestycji według zasad preferencji określonych w umowie, o której mowa w ust 3.

Opłata eksploatacyjna, o której mowa w ust. 6, jest obowiązująca.

9. W przypadku udostępniania danych krajowego systemu informacji o terenie przy pomocy transmisji danych, opłaty określone w ramach niniejszego załącznika stosuje się ryczałtowo w przeliczeniu na 1 bit.

10. Wysokość opłaty podstawowej określa się według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3.

11. Pobranie opłaty podstawowej następuje w dniu zawarcia umowy, a opłaty eksploatacyjnej - ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło bieżące udostępnienie aktualizowanych danych.

12. Opłaty określone w tabelach I i II nie obejmują kosztów sporządzania kopii.

13. Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu współczynników.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OPŁATY ZA UDZIELANIE INFORMACJI

1. Poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie:

Tabela I

Lp.Rodzaj opracowaniaOpłata
123
Poświadczenie opracowania
1Pierwszy arkusz6,00 złotych za arkusz A4
2Następne arkusze1,00 złoty za każdy następny arkusz formatu A4

W przypadku:

1) formatu większego od A4 - wysokość opłaty ustala się odpowiednio do wielokrotności formatu A4,

2) nadania przedłożonym materiałom cech dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnego w postępowaniu sądowym - wysokość opłaty ustala się wg powyższej tabeli, stosując współczynnik 2,0, bez względu na format poświadczanych materiałów,

3) poświadczania za zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków dokumentów, bez nadania cech dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnego w postępowaniu sądowym - wysokość opłaty ustala się według powyższej tabeli.

2. Udzielanie informacji poprzez udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych i kastralnych:

Tabela II

Lp.Rodzaj opracowaniaOpłata
123
Wgląd do dokumentacji
1Tom dokumentacji7,00 złotych za każdy przeglądany tom
2Wyodrębniony arkusz mapy5,00 złotych za każdy

przeglądany arkusz

3Rejestr ewidencji gruntów i budynków w postaci cyfrowej10,00 złotych za każdy przeglądany obręb
Dane w postaci dokumentu lub kopii
4Dane o punkcie osnowy geodezyjnej lub punkcie granicznym12,00 złotych za każdy punkt
5Dane o przedmiocie ewidencji gruntów i budynków3,00 złote za każdą działkę, budynek lub lokal
6Kopia dokumentu z zasobu6,00 złotych za każdy arkusz A4
Informacje dotyczące powszechnej taksacji
7Udostępnianie dokumentów powszechnej taksacji20,00 złotych za każdy obręb
Udostępnianie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa
8Baza danych dla całego kraju12.000,00 złotych
9Baza danych dla pojedynczego województwa800,00 złotych
10Baza danych dla pojedynczego powiatu40,00 złotych
11Baza danych dla pojedynczej gminy5,00 złotych
Zdjęcia lotnicze
12Udostępnianie zdjęć lotniczych10,00 złotych za każde udostępniane zdjęcie

W przypadku formatu większego od A4, w opłatach, gdzie jednostką jest format A4, jej wysokość ustala się odpowiednio do wielokrotności formatu.

3. Udzielanie informacji poprzez udostępnienie map w formie kopii:

Tabela III

Lp.Rodzaj opracowaniaOpłata
123
1Mapa w skali od 1:200 do 1:2.00024,00 złote za arkusz A4
2Mapa w skali 1:5.000 i mniejszej12,00 złotych za arkusz A4
3Mapa topograficzna jednokolorowa w skali 1:5.000 i 1:10.0006,00 złotych za arkusz A4
4Inne mapy znajdujące się w zasobie6,00 złotych za arkusz A4

W przypadku:

1) formatu większego od A4, wysokość opłaty ustala się wg tabeli III z uwzględnieniem następujących współczynników: dla formatu A3 - współczynnik 1,5, dla formatu A2 współczynnik 2,0, dla formatu A1 - współczynnik 2,5, dla formatów większych od A1 współczynnik ustalany odpowiednio do wielokrotności formatu A1,

2) mapy prowadzonej w postaci warstw tematycznych, za kopię zawierającą tylko jedną warstwę tematyczną, wysokość opłaty ustala się, stosując współczynnik 0,3,

3) udostępniania mapy ewidencji gruntów i budynków, wysokość opłaty ustala się, stosując współczynnik 0,3,

4) przeskalowania mapy, wysokość opłaty ustala się jak dla skali pierwotnej,

5) sporządzania kopii jako montażu z kilku sekcji map, opłatę ustala się według formatu udostępnianej kopii,

6) udostępniania, sporządzania lub poświadczania więcej niż jednego egzemplarza tej samej mapy lub dokumentu w ramach jednego zamówienia, za każdy następny egzemplarz wysokość opłaty ustala się, stosując współczynnik 0,1.

4. Udzielanie informacji poprzez udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej:

Tabela IV

Lp.Rodzaj opracowania źródłowegoOpłata
Mapa zasadnicza (podstawowa mapa kraju)
Skala użytkowa udostępnianej mapy
oddo
1większa od 1:1.0001:1.00012,00 złotych za hektar
2mniejsza od 1:1.0001:5.0003,00 złote za hektar
3mniejsza od 1:5.000-0,40 złotego za hektar
Mapa topograficzna
Skala użytkowa udostępnianej mapy
oddo
41:5.0001:10.00014,00 złotych za godło mapy
5mniejsza od 1:10.0001:50.00028,00 złotych za godło mapy
6mniejsza od 1:50.0001:200.00060,00 złotych za godło mapy
7mniejsza od 1:200.000-96,00 złotych za godło mapy
8Inne mapy znajdujące się w zasobie18,00 złotych za godło (wyodrębniony arkusz mapy)
9Ortofotomapa

opracowana ze zdjęć w skali 1:5.000

4,00 złote za hektar

W przypadku:

1) udzielania informacji poprzez udostępnianie danych kartograficznych map wymienionych pod lp. 1-8 tabeli IV w postaci:

a) komputerowych zbiorów rastrowych, wysokość opłaty ustala się według tabeli IV,

b) komputerowych zbiorów wektorowych, wysokość opłaty ustala się według tabeli IV, stosując współczynnik 2,5,

2) udostępniania wybranych warstw tematycznych (nakładek) mapy zasadniczej, wysokość opłaty ustala się według lp. 1 - 3 tabeli IV, stosując dla poszczególnych warstw tematycznych następujące współczynniki:

a) nakładka O - osnowa geodezyjna - 0,02,

b) nakładka E - ewidencja gruntów i budynków - 0,30,

w tym: granice działek - 0,14,

budynki - 0,14,

klasoużytki - 0,02,

c) nakładka U - sieci uzbrojenia terenu - 0,43,

w tym: sieć ciepłownicza - 0,06,

sieć energetyczna - 0,06,

sieć gazowa - 0,06,

sieć kanalizacji deszczowej - 0,04,

sieć kanalizacji sanitarnej - 0,04,

sieć telekomunikacyjna - 0,06,

sieć wodociągowa - 0,06,

sieć inna (np. telewizji kablowej) - 0,02,

uzgodnienia projektowanych sieci - 0,03,

d) nakładka S - sytuacja powierzchniowa - 0,20,

w tym: ulice - 0,10,

hydrografia - 0,06,

inna ( np. demografia) - 0,04,

e) nakładka W - rzeźba terenu - 0,05,

3) udostępniania kilku warstw mapy zasadniczej w ramach jednego zamówienia, opłaty określone odpowiednio do poszczególnych warstw podlegają sumowaniu,

4) udostępniania ortofotomapy do opłat określonych w tabeli IV pod lp. 9, stosuje się współczynniki według niżej podanych przedziałów powierzchni udostępnianego obszaru:

a)  do 100 ha - 1,00,

b) powyżej 100 ha do 1.000 ha - 0,70,

c) powyżej 1.000 ha do 5.000 ha - 0,50,

d) powyżej 5.000 ha do 10.000 ha - 0,40,

e) powyżej 10.000 ha do 20.000 ha - 0,30,

f) powyżej 20.000 ha do 30.000 ha - 0,20,

g) powyżej 30.000 ha 0,15,

5) udostępniania ortofotomapy opracowanej ze zdjęć w skali 1:26.000, do opłaty określonej w tabeli IV pod lp. 9 stosuje się współczynnik 0,4, z uwzględnieniem pkt 4.

5. W przypadku udzielania informacji i udostępniania materiałów przy pomocy teletransmisji danych, opłaty określone w ramach niniejszego załącznika stosuje się ryczałtowo w przeliczeniu na 1 bit.

6. W przypadku udostępniania, sporządzania lub poświadczania map i dokumentów dla celów dydaktycznych oraz dla prowadzonych z urzędu, przez organy administracji rządowej i samorządowej, postępowań administracyjnych, a także dla realizacji zadań wynikających z programów rządowych finansowanych ze środków budżetowych i pomocowych, wysokość opłat ustala się, stosując współczynnik 0,3.

7. Wysokość opłat określa się według stawek obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Pobranie opłaty następuje w dniu wydania dokumentów.

8. Opłaty nie obejmują kosztów sporządzania kopii.

9. Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

OPŁATY ZA WYKONYWANIE WYRYSÓW I WYPISÓW Z OPERATU EWIDENCYJNEGO

1. Wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego:
Lp.Rodzaj opracowaniaOpłata
123
Wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego
1Za pierwszą działkę, budynek lub lokal100,00 złotych
2Za każdą następną działkę, budynek lub lokaldodatkowo 10,00 złotych
Wypis z rejestru gruntów i budynków
3Za pierwszą działkę, budynek lub lokal10,00 złotych
4Za każdą następną działkę, budynek lub lokaldodatkowo 5,00 złotych

2. Opłaty określone w tabeli oblicza się w ramach jednego wykonanego dokumentu.

3. Tabela określa opłaty za wykonanie przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków wyrysów i wypisów upoważniających do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnych w postępowaniu sądowym.

4. Nie pobiera się opłat za wypisy niezbędne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych.

5. Stosowanie opłat określonych w tabeli pod lp. 1 i 2 wyklucza stosowanie opłat określonych pod lp. 3 i 4.

6. Za sporządzenie wypisu o niepełnej treści, dla celów innych niż określono w ust. 3, za każdą działkę, budynek lub lokal wymienione w wypisie pobiera się opłatę określoną w tabeli pod lp. 4, stosując współczynnik 0,6.

7. Wysokość opłat ustala się według stawek obowiązujących w dniu złożenia przez stronę zamówienia na wykonanie wyrysu i wypisu lub wypisu.

Pobranie opłaty następuje w dniu wydania wykonanych dokumentów.

8. Opłaty określone w tabeli nie obejmują kosztów sporządzania kopii.

9. Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.