Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za... - Dz.U.2021.1014 - OpenLEX

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2022 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1014

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOF ONII I TELEWIZJI
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2022 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689) zarządza się, co następuje:
Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2022 w wysokości:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego - 7,50 zł za jeden miesiąc;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego - 24,50 zł za jeden miesiąc.
Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2022 wynoszą:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego:
a)
3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b)
4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c)
5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d)
10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a)
3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b)
4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c)
5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d)
10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2022, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego:
a)
14,60 zł za dwa miesiące,
b)
21,60 zł za trzy miesiące,
c)
42,80 zł za sześć miesięcy,
d)
81,00 zł za rok kalendarzowy;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a)
47,50 zł za dwa miesiące,
b)
70,60 zł za trzy miesiące,
c)
139,70 zł za sześć miesięcy,
d)
264,60 zł za rok kalendarzowy.
Opłaty wnoszone na poczet 2022 r. mogą być przyjmowane w 2021 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.