Art. 3. - [Stawki i terminy uiszczania opłat abonamentowych] - Opłaty abonamentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1689 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  3.  [Stawki i terminy uiszczania opłat abonamentowych]
1. 
Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej w danym roku kalendarzowym wynosi:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego - 8,70 zł 1 ;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego - 27,30 zł 2 .
1a. 
Kwoty, o których mowa w ust. 1, są waloryzowane w każdym roku średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej.
2. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do dnia 31 maja każdego roku ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawki kwotowe opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy obliczone zgodnie z ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. 
Stawki kwotowe opłat abonamentowych, o których mowa w ust. 2, zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy.
4. 
Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.
5. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może określić do dnia 31 lipca każdego roku, w drodze rozporządzenia, niższą niż ustaloną w ust. 1 wysokość opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy, z uwzględnieniem:
1)
prognozowanych kosztów realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oszacowanych na podstawie planu programowo-finansowego, o którym mowa w art. 21c ust. 1 tej ustawy, oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 31b ust. 1 tej ustawy;
2)
możliwości pokrywania kosztów realizacji misji, o której mowa w pkt 1, z wpływów określonych w art. 31 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o radiofonii i telewizji;
3)
stopnia i sposobu wykorzystania w roku ubiegłym środków, o których mowa w art. 2 ust. 1.
6. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określa, w drodze rozporządzenia, zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, uwzględniając:
1)
prognozowaną, na podstawie liczby osób uiszczających opłaty z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku poprzednim, liczbę osób korzystających z tych zniżek;
2)
konieczność zapewnienia pokrycia kosztów realizacji misji, o której mowa w ust. 5 pkt 1.
1 Kwota podana zgodnie ogłoszeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie stawek kwotowych opłat abonamentowych na rok kalendarzowy 2023 (M.P.2022.551).
2 Kwota podana zgodnie ogłoszeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie stawek kwotowych opłat abonamentowych na rok kalendarzowy 2023 (M.P.2022.551).