Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 7 maja 2012 r.
w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2013 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2013 w wysokości:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,65 zł za jeden miesiąc;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego - 18,65 zł za jeden miesiąc.
§  2. Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2013 wynoszą:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego:
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
§  3. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2013, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 11,00 zł za dwa miesiące,
b) 16,30 zł za trzy miesiące,
c) 32,20 zł za sześć miesięcy,
d) 61,00 zł za rok kalendarzowy;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego:
a) 36,20 zł za dwa miesiące,
b) 53,70 zł za trzy miesiące,
c) 106,30 zł za sześć miesięcy,
d) 201,40 zł za rok kalendarzowy.
§  4. Opłaty wnoszone na poczet 2013 r. mogą być przyjmowane w 2012 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, z 2010 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 152, poz. 1023 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.