Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżki za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2007 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.94.656

Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2007 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:
Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2007 w wysokości:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,30 zł za jeden miesiąc;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 17,00 za jeden miesiąc.
Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2007 wynoszą:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego:
a)
2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b)
3,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c)
4,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d)
8,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok z góry;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:
a)
2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b)
3,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c)
4,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d)
8,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok z góry,
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2007, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego:
a)
10,40 zł za dwa miesiące,
b)
15,40 zł za trzy miesiące,
c)
30,40 zł za sześć miesięcy,
d)
58,20 zł za rok;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:
a)
33,20 zł za dwa miesiące,
b)
49,30 zł za trzy miesiące,
c)
97,50 zł za sześć miesięcy,
d)
186,70 zł za rok.
Opłaty wnoszone na poczet 2007 r. mogą być przyjmowane w 2006 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.