§ 9. - Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, odmowy przyznawania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.192 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2023 r.
§  9. 
1.  2
 Organami właściwymi do wydawania decyzji w sprawach przyznawania, odmowy przyznania, cofania albo zwrotu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego są:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych dla Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji;
2)
Komendant Główny Policji dla:
a) 3
 policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA",
b)
Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,
ba) 4
 Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
bb) 5
 Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
bc) 6
 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
c)
komendantów wojewódzkich Policji,
d)
Komendanta Stołecznego Policji,
e) 7
 Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, Komendanta Szkoły Policji w Pile, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, Komendanta Szkoły Policji w Katowicach i Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
f) 8
 (uchylona);
3)
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji dla policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;
3a) 9
 Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji dla policjantów pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;
3b) 10
 Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dla policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;
3c) 11
 Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji dla policjantów pełniących służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;
4)
komendanci wojewódzcy Policji dla komendantów powiatowych (miejskich) Policji oraz policjantów pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Policji;
5)
Komendant Stołeczny Policji dla komendantów rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy, komendantów powiatowych Policji na obszarze powiatów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz policjantów pełniących służbę w Komendzie Stołecznej Policji;
6) 12
 Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół, o których mowa w pkt 2 lit. e, dla podległych im policjantów;
7)
komendanci powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji dla policjantów pełniących służbę w komendzie powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji, komisariatach Policji i innych podległych im jednostkach organizacyjnych Policji;
8) 13
 (uchylony).
2. 
(uchylony).
2 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 września 2014 r. (Dz.U.2014.1279) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2014 r.
3 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
4 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. ba dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.241) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
5 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. bb dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.118) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2022 r.
6 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. bc dodana przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.899) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2022 r.
7 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. e zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 2023 r.
8 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. f uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.899) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2022 r.
9 § 9 ust. 1 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.241) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
10 § 9 ust. 1 pkt 3b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.118) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2022 r.
11 § 9 ust. 1 pkt 3c dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.899) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2022 r.
12 § 9 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 2023 r.
13 § 9 ust. 1 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.899) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2022 r.