Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, odmowy przyznawania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.192 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) zarządza się, co następuje:
1. 
Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się policjantowi, który zajmuje:
1)
lokal mieszkalny przydzielony na podstawie decyzji administracyjnej;
2)
spółdzielczy lokal mieszkalny, w tym lokatorski lub własnościowy, oraz spółdzielczy lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu;
3)
lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu, stanowiący mieszkaniowy zasób gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, lokal stanowiący własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych albo pozostający w zasobach towarzystw budownictwa społecznego;
4)
lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu inny niż wymieniony w pkt 3, dla którego stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu nie jest wyższa od stawki ustalonej przez gminę - dotyczy to również mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2;
5)
dom jednorodzinny, dom mieszkalno-pensjonatowy lub lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, będący przedmiotem własności lub współwłasności policjanta lub członków jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
6)
tymczasową kwaterę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
2. 
Równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, zajmowanego w poprzednim miejscu pełnienia służby, z zastrzeżeniem § 2 pkt 2, przyznaje się również policjantowi:
1)
przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, który w nowym miejscu pełnienia służby otrzymał tymczasową kwaterę;
2)
delegowanemu do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości, niezależnie od posiadania lub nieposiadania w tym miejscu tymczasowej kwatery;
3)
w służbie przygotowawczej, zajmującemu lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu (podnajmu).
Równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przyznaje się:
1)
w razie podnajmowania lokalu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, w całości lub jego części;
2)
jeżeli policjant lub jego małżonek otrzymuje równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego.
1. 
Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi iloczyn liczby norm zaludnienia należnych policjantowi oraz członkom jego rodziny i kwoty 111,30 zł.
2. 
Ustalenia uprawnień policjanta do otrzymania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, oraz do liczby norm zaludnienia przysługujących zamieszkałym z nim członkom rodziny dokonuje się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego na podstawie corocznie składanego przez niego oświadczenia mieszkaniowego.
3. 
Kwota równoważnika, o której mowa w ust. 1, po dokonaniu corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.
4. 
Podstawę waloryzacji stanowi kwota równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje.
5. 
Wzór oświadczenia mieszkaniowego do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości określa załącznik do rozporządzenia.
6. 
Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia mieszkaniowego.
7. 
Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1, wypłaca właściwa jednostka organizacyjna Policji.
W razie zbiegu uprawnień policjanta i jego małżonka do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przysługuje jeden korzystniejszy równoważnik.
Policjant jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić, składając nowe oświadczenie mieszkaniowe, o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienia do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego albo na jego wysokość.
Decyzję o cofnięciu uprawnienia do wydania dotychczas przyznanego równoważnika wydaje się, jeżeli policjant przestał spełniać warunki, o których mowa w § 1 ust. 1, lub uległy zmianie jego uprawnienia do liczby norm zaludnienia.
Decyzję o zwrocie wypłaconego równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wydaje się, w przypadku:
1)
nienależnego pobrania na skutek niepoinformowania o wystąpieniu zmian lub podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tego równoważnika lub na jego wysokość;
2)
uprawomocnienia się decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o przyznaniu równoważnika.
(uchylony).
1.  2
 Organami właściwymi do wydawania decyzji w sprawach przyznawania, odmowy przyznania, cofania albo zwrotu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego są:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych dla Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji;
2)
Komendant Główny Policji dla:
a) 3
 policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA",
b)
Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,
ba) 4
 Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
bb) 5
 Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
bc) 6
 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
c)
komendantów wojewódzkich Policji,
d)
Komendanta Stołecznego Policji,
e) 7
 Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, Komendanta Szkoły Policji w Pile, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, Komendanta Szkoły Policji w Katowicach i Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
f) 8
 (uchylona);
3)
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji dla policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;
3a) 9
 Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji dla policjantów pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;
3b) 10
 Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dla policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;
3c) 11
 Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji dla policjantów pełniących służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;
4)
komendanci wojewódzcy Policji dla komendantów powiatowych (miejskich) Policji oraz policjantów pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Policji;
5)
Komendant Stołeczny Policji dla komendantów rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy, komendantów powiatowych Policji na obszarze powiatów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz policjantów pełniących służbę w Komendzie Stołecznej Policji;
6) 12
 Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół, o których mowa w pkt 2 lit. e, dla podległych im policjantów;
7)
komendanci powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji dla policjantów pełniących służbę w komendzie powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji, komisariatach Policji i innych podległych im jednostkach organizacyjnych Policji;
8) 13
 (uchylony).
2. 
(uchylony).
Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego w wysokości, o której mowa w § 3 ust. 1, przysługuje od dnia 1 stycznia 2002 r.
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jego wejścia w życie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR
.........................................................................

(stopień, imię i nazwisko, imię ojca)

UWAGA: WYPEŁNIAJĄ TYKO OSOBY ZAINTERESOWANE PRZELANIEM NALEŻNOŚCI NA KONTO BANKOWE
..........................................................................

(grupa zaszeregowania)

Proszę o przelanie należności na moje konto w Banku:
..........................................................................

(data wstąpienia do służby,

data mianowania do służby stałej)

nazwa banku
.........................................................................

(data zwolnienia ze służby - jednostka)

numer konta
.........................................................................

(data przeniesienia do obecnej jednostki,

poprzednia jednostka)

data i czytelny podpis
........................................................................

(numer tel. służbowego/domowego*)

OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE

do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości

Oświadczam, że od dnia ... 20 ... r. zajmuję lokal mieszkalny/dom* i ubiegam się o przyznanie równoważnika pieniężnego za jego remont za rok ...

 TABELA NR 1

Rodzaj lokalu mieszkalnegoAdres, nazwisko i imię głównego najemcy/właściciela* i stopień pokrewieństwa.

Podstawa prawna zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu.

Spółdzielcze lokatorskie/własnościowe*
Komunalne
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość
Dom
Inne - podać jakie

W powyższym lokalu zamieszkują następujący członkowie rodziny w rozumieniu art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24).

 TABELA NR 2

Lp.Nazwisko i imięStopień pokrewieństwaData urodzeniaStan cywilnyData zawarcia związku małżeńskiegoData zameldowania (pobyt stały/czasowy*)Czy jest policjantem, podać jednostkę
1
2
3
4
5
6

Normy powierzchni mieszkalnej przysługujące z innego tytułu

policjantowi:

1. Pan(i) ......... z tytułu ........ na okres ...........

2. Pan(i) ......... z tytułu ........ na okres ...........

W przypadku gdy członkowie rodziny nie zamieszkują z

policjantem, podać informacje dot. zajmowanego przez nich

lokalu (według wzoru z tabeli nr 1) ..........................

.............................................................

Oświadczam, że nie posiadam/posiadam* (dot. także małżonka)

lokalu mieszkalnego/domu* będącego przedmiotem spadku

w ....................... przy ul. ...........................

o pow. mieszk. .......... m2.

Członkowie mojej rodziny pobierają świadczenia:

1. za remont lokalu mieszkalnego - podać kto i z jakiej

jednostki .................................................

2. emeryturę (rentę, rentę rodzinną)* - podać kto ............

3. za brak lokalu - podać kto i z jakiej jednostki ...........

Korzystałem (dot. także małżonka) z pomocy finansowej na

budownictwo mieszkaniowe .....................................

..............................................................

Posiadam lokal mieszkalny w miejscowości, z której czas

dojazdu do miejsca pełnienia służby publicznymi środkami

komunikacji, łącznie z przesiadkami, przekracza 2 godziny

w obie strony zgodnie z rozkładem jazdy

..............................................................

..............................................................

(podać dokładny adres zamieszkania, miejsce pełnienia służby,

środek komunikacji (PKS, PKP) i czas dojazdu)

Za zajmowany lokal mieszkalny opłacam czynsz wolny (załączam

umowę najmu)*

Nie podnajmuję zajmowanego lokalu mieszkalnego w całości lub

w części.

Informacje dodatkowe (np.: zajmowanie tymczasowej kwatery)

..............................................................

...................

(czytelny podpis)

Miejscowość ..........., dnia .........

______

* Niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

Informacje zawarte w oświadczeniu wykorzystywane będą

wyłącznie w celu ustalenia prawa policjanta do lokalu

mieszkalnego i świadczeń finansowych z nim związanych.

1 Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U.2011.248.1491).
2 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 września 2014 r. (Dz.U.2014.1279) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2014 r.
3 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
4 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. ba dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.241) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
5 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. bb dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.118) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2022 r.
6 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. bc dodana przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.899) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2022 r.
7 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. e zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 2023 r.
8 § 9 ust. 1 pkt 2 lit. f uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.899) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2022 r.
9 § 9 ust. 1 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.241) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
10 § 9 ust. 1 pkt 3b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.118) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 2022 r.
11 § 9 ust. 1 pkt 3c dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.899) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2022 r.
12 § 9 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 2023 r.
13 § 9 ust. 1 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.899) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2022 r.