§ 4. - Wysokość dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1481

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2021 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.