Wysokość dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1481

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 sierpnia 2021 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) zarządza się, co następuje:
Od dnia 1 listopada 2021 r.:
1)
wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej "ustawą", wynosi 674,00 zł;
2)
wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 764,00 zł;
3)
wysokość kwoty, o której mowa w art. 15b ust. 2 ustawy, wynosi 1922,00 zł;
4)
wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:
a)
95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b)
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c)
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
5)
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1000,00 zł;
6)
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;
7)
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
8)
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
9)
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:
a)
90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b)
110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
10)
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;
11)
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:
a)
113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b)
69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej;
12)
wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy, wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko;
13)
wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 215,84 zł miesięcznie;
14)
wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ustawy, wynosi 620,00 zł miesięcznie;
15)
wysokość świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w art. 17c ustawy, wynosi 1000,00 zł miesięcznie;
16)
wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 620,00 zł miesięcznie.
Do dnia 31 października 2021 r. kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 15b ust. 2 ustawy, świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.