Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 56/03. - Dz.U.2004.74.687 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 56/03.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.74.687

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 2004 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 6 kwietnia 2004 r.
sygn. akt SK 56/03

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz - przewodniczący,

Adam Jamróz,

Janusz Niemcewicz,

Mirosław Wyrzykowski,

Marian Zdyb - sprawozdawca,

protokolant - Dorota Raczkowska-Paluch

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2004 r., skargi konstytucyjnej Jerzego Kobylańskiego o zbadanie zgodności art. 131 pkt 29 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852), na podstawie którego skreślony został art. 91 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, ze zm.), z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,

orzeka:

Art. 131 pkt 29 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2000 r. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652) jest zgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.