Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 49/08. - Dz.U.2011.153.912 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 49/08.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.153.912

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2011 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 12 lipca 2011 r.
sygn. akt SK 49/08

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Cieślak - przewodniczący,

Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Piotr Tuleja,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 12 lipca 2011 r., skargi konstytucyjnej Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Koszalinie o zbadanie zgodności art. 4248 § 1 w związku z art. 4245 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie - bez wezwania do usunięcia braków - skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia niespełniającej wymogów określonych w art. 4245 § 1 pkt 2 i 3 powołanej ustawy, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 4248 § 1 w związku z art. 4245 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie - bez wezwania do usunięcia braków - skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia niespełniającej wymogu wskazania przepisu prawa, z którym zaskarżone orzeczenie jest niezgodne, jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.