[Treść skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia] - Art. 424(5). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 424(5). - [Treść skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r. do: 13 marca 2023 r.
Art.  4245 [Treść skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia]
§  1. 
Skarga powinna zawierać:
1)
oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości lub w części;
2)
przytoczenie jej podstaw oraz ich uzasadnienie;
3)
wskazanie przepisu prawa, z którym zaskarżony wyrok jest niezgodny;
4)
uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie wyroku, którego skarga dotyczy;
5)
wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe, a ponadto - gdy skargę wniesiono, stosując art. 4241 § 2 - że występuje wyjątkowy wypadek uzasadniający wniesienie skargi;
6)
wniosek o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem.
§  2. 
Ponadto skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. Do skargi - oprócz jej odpisów dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom - dołącza się dwa odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego.