Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1084

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2018 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 23 maja 2018 r.
sygn. akt SK 15/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński - przewodniczący,

Grzegorz Jędrejek,

Leon Kieres,

Piotr Tuleja,

Andrzej Zielonacki - sprawozdawca,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 maja 2018 r., skargi konstytucyjnej Marcina Piechockiego o zbadanie zgodności art. 160 § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.) "w zakresie, w jakim odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu rozpoznaje, w przypadku gdy sprawa główna jest rozpoznawana w składzie jednoosobowym, sędzia, który wydał wcześniej zaskarżone zarządzenie", z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 160. § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje, że w sprawie, w której orzeka sąd w składzie jednego sędziego, odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie uzupełnienia lub sprostowania protokołu rozpatruje sędzia, który wydał zaskarżone zarządzenie, jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.