Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1575 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2020 r. do: 29 listopada 2020 r.
Art.  160.  [Sprostowanie lub uzupełnienie protokołu]
§  1.  Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a jeśli idzie o protokół rozprawy, po której zamknięciu nastąpiło wydanie wyroku - dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie tygodniowym od doręczenia im zarządzenia.
§  2.  Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku nie podlega sprostowaniu.